Участие на ІІ в клас в открита практика в ДГ „Елена Грънчарова“