ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО ОТНОСНО ПРЕДПОЧИТАН ВИД ЗАКУСКА В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми родители,

във връзка с Постановление № 289 на МС от 12.12.2018г. и актуализация на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017г., в чл. 13 на Наредбата се приема нова ал. 7: „Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – основна закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване на мнението на родителите и при отчитане на мнението на обществения съвет.“ Съгласно горецитираното Ви молим да отделите време и да попълните до 25.01.2019г. анкета относно предпочитания от вас вид закуска, която бихте искали да се предоставя на детето Ви в училище.

Вашето мнение е важно за нас! Благодарим Ви за отделеното време!

Линк към анкетата: ТУК