Документи

Правилник за дейността на СУ „Георги Измирлиев“ за учебната 2017/2018 година

Доставчици на социални услуги  

Информация за социалните услуги в общността за деца

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през учебната 2017/ 2018 година

Правила за действия при възникнал инцидент, проява на насилие и в други критични ситуации

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Георги Измирлиев“

Механизъм за работа с деца в риск за отпадане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Георги Измирлиев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Механизъм за ученическо самоуправление на учениците в СУ „Георги Измирлиев“

Училищна стратегия за превенция за отпадането на ученици

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

Единни училищни правила

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

Форми на тормоз по нива

Ред и условия за интервенция в ситуации на насилие и тормоз

Училищен план-прием за І клас за учебната 2018/2019 година

Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година утвърден със Заповед № РД06-346/29.03.2018 г. на Началника на РУО Велико Търново

Училищен учебен план Іа клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план І б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план І в клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план І г клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план ІІ а клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план ІІ б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план ІІ в клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план ІІ г клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план V а клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план V б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план V в клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план V г клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІ а клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІ б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІ в клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІ г клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІІІ а клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІІІ б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план Іа клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Іб клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Ів клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Іг клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vа клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vб клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vв клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vг клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план VІІІа клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план VІІІб клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ІХ а клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Х а клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Х б клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ХІ а клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ХІ б клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ХІІ а клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ХІІ б клас учебна 2016/2017 година

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица в началото на втори учебен срок на учебната 2017/2018 година

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица към 06.10.2017 година

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица към 04.11.2016 година

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица към 01.05.2017 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет 2015 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.03.2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.06.2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.09.2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.12.2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.03.2017

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-30.06.2017

Информация за изпълнението на делегирания бюджет 2017-31.12.2017