Документи

Правилник за дейността на СУ „Георги Измирлиев“ за учебната 2018/2019 година

Доставчици на социални услуги  

Информация за социалните услуги в общността за деца

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през учебната 2017/ 2018 година

Правила за действия при възникнал инцидент, проява на насилие и в други критични ситуации

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Георги Измирлиев“

Механизъм за работа с деца в риск за отпадане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Георги Измирлиев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Механизъм за ученическо самоуправление на учениците в СУ „Георги Измирлиев“

Училищна стратегия за превенция за отпадането на ученици

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

Единни училищни правила

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

Форми на тормоз по нива

Ред и условия за интервенция в ситуации на насилие и тормоз

Училищни учебни планове 2018-2019

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица към 09.11.2018 година

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица към 05.12.2018 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец юни 2019

Определени заявители по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“