Документи

Правилник за дейността на СУ „Георги Измирлиев“ за учебната 2017/2018 година

Доставчици на социални услуги  

Информация за социалните услуги в общността за деца

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през учебната 2017/ 2018 година

Правила за действия при възникнал инцидент, проява на насилие и в други критични ситуации

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Георги Измирлиев“

Механизъм за работа с деца в риск за отпадане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Георги Измирлиев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Механизъм за ученическо самоуправление на учениците в СУ „Георги Измирлиев“

Училищна стратегия за превенция за отпадането на ученици

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ПО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищен учебен план Іа клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план І б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план І в клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план І г клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план ІІ а клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план ІІ б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план ІІ в клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план ІІ г клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план V а клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план V б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план V в клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план V г клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІ а клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІ б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІ в клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІ г клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІІІ а клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план VІІІ б клас учебна 2017-2018 година

Училищен учебен план Іа клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Іб клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Ів клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Іг клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vа клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vб клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vв клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vг клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план VІІІа клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план VІІІб клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ІХ а клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Х а клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Х б клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ХІ а клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ХІ б клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ХІІ а клас учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план ХІІ б клас учебна 2016/2017 година

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица към 06.10.2017 година

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица към 04.11.2016 година

Свободни места по паралелки в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица към 01.05.2017 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет 2015 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.03.2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.06.2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.09.2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.12.2016

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-31.03.2017

Информация за изпълнението на делегирания бюджет-30.06.2017

Информация за изпълнението на делегирания бюджет 2017-31.12.2017