Прием

Прием в първи клас:

Училищният план-прием се осъществява според „Система от правила за електронен прием в І клас в ОУ и СУ в град Горна Оряховица”, публикувана на официалния сайт на СУ ”Георги Измирлиев”.

За всяка паралелка в І клас се предвижда сформирането на отделна група за целодневна организация на учебния ден.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА

2019-2020г.

 1. Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници в Конферентната зала на училището.

Срок: на 14.03.2019 г. от 17.30 часа в Конферентната зала на училището

 1. Ден на отворените врати в СУ“Георги Измирлиев“

Срок: 20.03.2019г.

 1. Подаване на заявление по образец за постъпване в СУ „Георги Измирлиев” чрез електронна система на Община Горна Оряховица.

Срок: от 21.05.2019г. до 29.05.2019г.

 1. Класиране на учениците

Срок: 3.06.2019г.

 1. Записване на учениците за първи клас за учебната 2019/2020 г.

Срок: от 05.06.2019 г. до 11.06.2019 г.

 1. Обявяване на списъците на записаните ученици за първи клас по паралелки

Срок: 13. 06. 2019г.

 1. Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2019/2020 г. по класни стаи.

Срок: на 18.06.2019 г. от 17.30 ч.

на 10.09.2019 г. от 17.30 ч.

Критерии за класиране на първокласниците чрез електронната система на Община Горна Оряховица

 1.Водещ критерий за прием в първи клас е близост до училището по постоянен или настоящ адрес. При спазване на този критерий децата, за които е подадено заявление,  се разделят в следните групи:

1.1. Първа група: Адрес, който не е променян в последните три години. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст се обучават в училището

1.2. Втора група: Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.

1.3. Трета група: Адрес, който е променян в рамките на една година.

1.4. Четвърта група: Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към деня на подаване на заявлението.

При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група, а след това от следващия по реда групи.

В случай, че броят на децата надхвърля броя на местата, определени в училищния план-прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

Критерий № 1 – Дете с трайни увреждания над 50% – 30 т.

Критерий № 2 – Дете на с един или двама починали родители – 30 т.

Критерий № 3 – Други деца от семейството, обучаващи се в училището над 12- годишна възраст – 100т.

Критерий № 4 – Дете от семейство с повече от две деца – 20 т.

Критерий № 5 – Поредност на желанието / едно дете може да кандидатства за до четири училища/:

5.1. – Първо желание – 50 т.

5.2. –  Второ желание – 40 т.

5.3. –  Трето желание  – 30 т.

5.4. –  Четвърто желание  – 20 т.

Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи /копие и оригинали за сверяване/.

При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.

Необходими документи за записване на първокласниците

 1. Заявление – образец от системата за електронен прием.
 2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
 3. Оригинал и копие на документа за адресна регистрация.
 4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 5. Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

/Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство. /

 1. Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.

ПРИЕМ за учебната 2019-2020 година:

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

 

БЕЛ – Български език и литература

М – Математика

ЧЕ – Чужд език

БЗО – Биология и здравно образование

ХООС – Химия и опазване на околната среда

АЕ – Английски език

ИТ – Информационни технологии

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1 Провеждане на изпити по:

•        Български език и литература

•        Математика

 

17. юни 2019 г., 9.00 часа

19. юни 2019 г., 9.00 часа

2 Обявяване на резултатите от НВО до 27. юни 2019 г. вкл.
3 Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 3. юли 2019 г. вкл.
4 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 3. юли – 5. юли 2019 г. вкл.
5 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11. юли 2019 г. вкл.
6 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16. юли 2019 г. вкл.
7 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18. юли 2019 г. вкл.
8 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22. юли 2019 г. вкл.
9 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23. юли 2019 г.
10 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24. юли – 25. юли 2019 г вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29. юли 2019 г.
12 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31. юли 2019 г.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01.  август 2019 г.
14 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10. септември 2019 г. вкл.