Прием

Прием в първи клас:

Училищният план-прием се осъществява според „Система от правила за електронен прием в І клас в ОУ и СУ в град Горна Оряховица”, публикувана на официалния сайт на СУ ”Георги Измирлиев”.

За всяка паралелка в І клас се предвижда сформирането на отделна група за целодневна организация на учебния ден.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА

2019-2020г.

1.Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници в Конферентната зала на училището.

 1. Срок: на 14.03. 2019 г. от 17.30 часа

  Конферентната зала на училището

2. Ден на отворените врати в СУ „Георги Измирлиев“

 1. Срок: 20.03.2019г.

3. Подаване на заявление по образец за постъпване в СУ „Георги Измирлиев” чрез електронна система на Община Горна Оряховица.

 1. Срок: ще бъде предоставена допълнителна информация    в сайта на училището

4. Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2018/2019г. по класни стаи.

 1. Срок: на 18.06.2019 г. от 17.30 ч.

  на 10.09.2019 г. от 17.30 ч.

Критерии за класиране на първокласниците

1.Близост до училището по постоянен или настоящ адрес.

 • Адрес, който не е променян в последните три години.
 • Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.
 • Адрес, който е променян в рамките на една година.
 • Адрес, който е извън гр .Горна Оряховица към деня на подаване на заявлението.
 1. При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за класиране на ученика.

  В случай, че броят на децата  надхвърля броя на местата, определени в училищния план- прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

2.Дете с трайни увреждания над 50% – 30 т.

3.Дете на двама починали родители –  30 т.

4.Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 100т.

5.Поредност на желанието :

 1. 5.1. – Първо желание – 50 т.

  5.2. –  Второ желание – 40 т.

  5.3. –  Трето желание  – 30 т.

  5.4. –  Четвърто желание  – 20 т.

  Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

  Критериите се доказват със съответните документи / копие и оригинали за сверяване/.

  При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.

Необходими документи за записване на първокласниците

 1. Заявление – образец от системата за електронен прием.
 2. Копие от документ за самоличност на родител.
 3. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 4. Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

/Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство./

 1. Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/НЕЛК, ако детето е с траяни увреждания над 50 %.

ПРИЕМ за учебната 2018-2019 година:

Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година утвърден със Заповед № РД06-346/29.03.2018 г. на Началника на РУО Велико Търново

Линк за подаване на заявления за прием след VІІ клас:

https://priem.mon.bg/login

След завършен VІІ клас

 1. Профил „Природни науки” – Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда 1 паралелка – 26 ученици.

Профилиращите предмети:

биология и здравно образование;

химия и опазване на околната среда;

български език и литература;

информационни технологии.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– оценката от теста по български език и литература ;

– оценката от теста по математика – утроена;

– оценката по биология и здравно образование от удостоверението за завършен VII клас;

– оценката по химия и опазване на околната среда от удостоверението за завършен VII клас;

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 години

 1. Профил „Чужди езици” – Английски език, Испански език 1 паралелка – 26 ученици.

Профилиращите предмети са:

английски език;

испански език;

български език и литература;

информационни технологии.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– оценката от теста по български език и литература – удвоена;

– оценката от теста по математика – удвоена;

– оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен VII клас;

– оценката по първи чужд език от удостоверението за завършен VII клас;

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 години 

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1 Провеждане на тестове по:

•        български език и литература

•        математика

 

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

2 Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
3 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 13.06 .- 17.07.2018 г. вкл.
4 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 20.06.-26.06.2018 г. вкл.
5 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
6 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07. – 06.07.2018 г. вкл.
7 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
8 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07. – 17.07.2018 г. вкл.
9 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
10 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07. – 24.07.2018 г. вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07. – 30.07.2018 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
14 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.