Прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА

2020-2021г.


 1. Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници в Конферентната зала на училището.

 Срок:  на 24.03.2020г. от 17.30 часа в    Конферентната зала на училището

 1. Ден на отворените врати в СУ“Георги Измирлиев“

Срок:        25.03.2020г.

 1. Подаване на заявление по образец за постъпване в СУ”Георги Измирлиев” чрез електронна система на Община Горна Оряховица.

/ Допълнително ще бъдат посочени сроковете за кандидатстване /

 1. Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2020/2021 г. по класни стаи

                              Срок:       на 22.06.2020 г. от 17.30 ч.

                                на 08.09.2020 г. от 17.30 ч.

                                                     Класни стаи:

                                            I“а“ клас – Стая № 101

                                           I“б“ клас – Стая № 102

                                            I“в“ клас – Стая № 103

                                             I“г“ клас – Стая № 204

Критерии за класиране на първокласниците чрез електронната система на Община Горна Оряховица


 

 1. Водещ критерий за прием в първи клас е близост до училището по постоянен или настоящ адресПри спазване на този критерий децата, за които е подадено заявление,  се разделят в следните групи:

1.1. Първа група:        Адрес, който не е променян в последните три години. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст се обучават в училището

1.2. Втора група:         Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.

1.3. Трета група:         Адрес, който е променян в рамките на една година.

1.4. Четвърта група:     Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към  деня на подаване на заявлението.

При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за класиране на ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група, а след това от следващия по реда групи.

 

В случай, че броят на децата  надхвърля броя на местата, определени в училищния план- прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

 

Критерий  №  1 –  Дете с трайни увреждания над 50% – 30 т.

Критерий  №  2 –  Дете на с един или двама починали родители  –  30 т.

Критерий № 3 – Други деца от семейството, обучаващи се в училището над 12- годишна възраст – 100т.

Критерий  № 4  –  Дете от семейство с повече от две деца – 20 т.

Критерий № 5  –  Поредност на желанието  / едно дете може да кандидатства за до четири училища/ :

5.1. – Първо желание –       50 т.

5.2. –  Второ желание –      40 т.

5.3. –  Трето желание  –       30 т.

5.4. –  Четвърто желание  – 20 т.

Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи / копие и оригинали за сверяване/.

При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.

 

 

Необходими документи за записване на първокласниците


 

 1. Заявление – образец от системата за елетронен прием.
 2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
 3. Оригинал и копие на документа за адресна регистрация.
 4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 5. Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

/ Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство. /

 1.  Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.