Актуална информация за родителите на бъдещите първокласници в СУ „Георги ИЗМИРЛИЕВ“ – очакваните малки Измирлиевци

Галерия Новини

 


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

 1. График на дейностите за кандидатстване в първи клас в СУ ”Георги Измирлиевчрез електронна система на Община Горна Оряховица.
 • Начало: Отваряне на електронната система за подаване на онлайн заявление от родител за постъпване на дете в първи клас –  10, 00 часа на 12 май 2020 г.

*Заявителят (родител) прави това онлайн – препоръчително в този ден

 (12  май 2020 г.) и около началния час (10.00 ч.) по следните начини:

 • чрез дадения достъп до електронната система от сайта на Община Горна Оряховица;
 • при невъзможност – техническа помощ може да бъде оказана на място – в нашето училище.
 •  Затваряне на електронната система за подаване на заявление за постъпване в първи клас – 23,59 часа на 21 май 2020 г.
 • Първо класиране на първокласницитедо 17,00 часа на 2 юни 2020 година.
 • Записване на класираните ученици в СУ ”Георги Измирлиев”– Горна Оряховица – от 4 юни 2020 г. до 12 юни 2020 г.
 • Обявяване на незаети места за първи клас в електронната система на Община Горна Оряховица при наличие на такива – 16 юни 2020 г.
 • Кандидатстване за второ класиране с възможност за пренареждане на желанията. *Практически заявителят (родителят) започва ново нареждане на желанията за кандидатстване онлайн! Редът е следният: 
  • отваряне на системата – 17 юни 2020 г., 10.00 ч., след като в предходния ден вече са обявени незаетите места;
  • затваряне на системата – 22 юни 2020 г. Следват класиране на учениците (24 юни 2020 г.) и записване (25 юни 2020 г.- 01 юли 2020 г.)
 1. Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2020/2021г. по класни стаи:
  • на 22.06.2020 г. от 17.30 ч. / при отмяна на извънредното положение /
  • на 08.09.2020 г. от 17.30 ч.

Класни стаи:

I“а“ клас – Стая № 101

I“б“ клас – Стая № 102

 I“в“ клас – Стая № 10

 I“г“ клас – Стая № 204


Критерии за класиране на първокласниците чрез електронната система на Община Горна Оряховица

 

 1. Водещ критерий за прием в първи клас е близост до училището по постоянен или настоящ адресПри спазване на този критерий, децата, за които е подадено заявление,  се разделят в следните групи:

                     1.1. Първа група:          Адрес, който не е променян в последните три години. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст се обучават в училището

                     1.2. Втора група:        Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.

1.3. Трета група:       Адрес, който е променян в рамките на една година.

1.4. Четвърта група:    Адрес, който е извън град Горна Оряховица към  деня на подаване на заявлението.

При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група, а след това от следващия по реда групи.

В случай, че броят на децата  надхвърля броя на местата, определени в училищния план-прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

Критерий  №  1 –  Дете с трайни увреждания над 50% – 30 т.

Критерий  №  2 –  Дете на с един или двама починали родители  –  30 т.

Критерий № 3 – Други деца от семейството, обучаващи се в училището над 12- годишна възраст – 100т.

Критерий  № 4  –  Дете от семейство с повече от две деца – 20 т.

Критерий № 5  –  Поредност на желанието  /едно дете може да кандидатства за до четири училища/ :

5.1. Първо желание –   50 т.

5.2. Второ желание –  40 т.

5.3. Трето желание  –  30 т.

5.4. Четвърто желание  –  20 т.

Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи /копие и оригинали за сверяване/.

При установени несъответствия, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.


Необходими документи за записване на първокласниците:

 1. Заявление – образец от системата за електронен прием.
 2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
 3. Оригинал и копие на документа за адресна регистрация.
 4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 5. Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

/Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство./

 1.  Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.