Записване на класираните първокласници в СУ”Георги Измирлиев”

Галерия

Уважаеми родители ,

Записването на класираните първокласници в СУ”Георги Измирлиев” ще се проведе в периода от  04.06.2020 до 12.06.2020г. от 8,00 часа до 17,00 часа.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление – образец от системата за електронен прием.
  2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
  3. Оригинал и копие на документа за адресна регистрация / при необходимост/ .
  4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
  5. Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

 

/Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство./

  1. Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.