ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

Галерия Новини Прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

НА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

 1. Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници

                                                    Срок: на  28 април 2021г. от 17.30 часа

 1. Дни на отворените врати в СУ“Георги Измирлиев“

                                                     Срок: 29 и 30 април 2021г.

 1. Подаване на заявление по образец за постъпване в СУ”Георги Измирлиев” чрез електронна система на Община Горна Оряховица.

                                                    Срок: – първо класиране:

 • Начална дата на отваряне на системата:10 май 2021г. –  от 10,00 часа
 • Крайна дата на затваряне на системета: 18 май 2021г. – до 23,59 часа
 • Дата на класиране: 26 май 2021г. –  до 17,00 часа
 • Начална дата на записване в училището: 1 юни 2021г.-   от   9,00 часа
 • Крайна дата на записване в училището : 10 юни 2021г.-   да 17,00 часа

 

   При наличие на незаети места се организира второ класиране                        

                                                      Срок: – второ класиране:

 • Начална дата на отваряне на системата:15 юни 2021г. –  от 10,00 часа
 • Крайна дата на затваряне на системета: 21 юни 2021г. – до 23,59 часа
 • Дата на класиране: 23 юни 2021г. –  до 17,00 часа
 • Начална дата на записване в училището: 24 юни 2021г.-   от   9,00 часа
 • Крайна дата на записване в училището : 30 юни 2021г.-   да 17,00 часа

 Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2020/2021 г. по класни стаи

                                                      Срокна 24.06.2021 г. от 17.30 ч.

                                                                     на 08.09.2021 г. от 17.30 ч.

     Класни стаи:

 •          I“а“ клас – Стая № 205
 •          I“б“ клас – Стая № 102
 •          I“в“ клас – Стая № 103
 •          I“г“ клас – Стая № 101

Критерии за класиране на първокласниците чрез електронната система на Община Горна Оряховица

 Водещ критерий за прием в първи клас е близост до училището по постоянен или настоящ адресПри спазване на този критерий децата, за които е подадено заявление,  се разделят в следните групи:

1.1. Първа група:        Адрес, който не е променян в последните три години. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст се обучават в училището

1.2. Втора група:        Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.

1.3. Трета група:          Адрес, който е променян в рамките на една година.

1.4. Четвърта група:    Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към  деня на подаване на заявлението.

При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за класиране на ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група, а след това от следващия по реда групи.

 

В случай, че броят на децата  надхвърля броя на местата, определени в училищния план-прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

Критерий  №  1 –   Дете с трайни увреждания над 50% – 30т.

Критерий  №  2 –   Дете на с един или двама починали родители  –  30т.

Критерий № 3 – Други деца от семейството, обучаващи се в училището над 12- годишна възраст – 100т.

Критерий  №  4  –  Дете от семейство с повече от две деца – 20т.

Критерий №  5  – Поредност на желанието  / едно дете може да кандидатства за до четири училища/ :

5.1. – Първо желание –        50т.

5.2. –  Второ желание –       40т.

5.3. –  Трето желание  –       30т.

5.4. –  Четвърто желание  – 20т.

Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи / копие и оригинали за сверяване/.

При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.

Необходими документи за записване на първокласниците

 1. Заявление – образец от системата за електронен прием.
 2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
 3. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 4. Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

/ Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство чрез бланка – образец на училището /

 1.  Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.

Криси Амрамова,

Директор на СУ“Георги Измирлиев“,гр. Горна Оряховица