ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

Галерия Новини Прием

 

ГРАФИК НА

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

1. Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници.

Срок:  на  14 април 2022г. от 17.30 часа

2. Дни на отворените врати в СУ“Георги Измирлиев

Срок: 19 и 20 април 2022г.

3.Подаване на заявление по образец за постъпване в СУ”Георги Измирлиев” чрез електронна система на Община Горна Оряховица.

                                       Срок: – първо класиране:

 • Начална дата на отваряне на системата: 9 май 2022г. –   от 10,00 часа
 • Крайна дата на затваряне на системета: 17 май 2022г. – до 23,59 часа
 • Дата на класиране:                      26 май 2022г. –  до 17,00 часа
 • Начална дата на записване в училището: 1 юни 2022г.-   от   9,00 часа
 • Крайна дата на записване в училището : 10 юни 2022г.-   да 17,00 часа

При наличие на незаети места се организира второ класиране

                                                      Срок: – второ класиране:

 • Начална дата на отваряне на системата:15 юни 2022г. –  от 10,00 часа
 • Крайна дата на затваряне на системета: 20 юни 2022г. – до 23,59 часа
 • Дата на класиране: 22 юни 2022г. –  до 17,00 часа
 • Начална дата на записване в училището: 23 юни 2022г.-   от   9,00  часа
 • Крайна дата на записване в училището : 30 юни 2022г.-   да 17,00  часа

5.Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2022/2023 г. по класни стаи

Срок:     на 22.06.2022 г. от 17.30 ч. на 07.09.2022 г. от 17.30 ч.

                                                     Класни стаи:

                                            I“а“ клас –  Стая № 101

I“б“ клас –  Стая № 102

I“в“ клас –  Стая № 207

I“г“ клас –  Стая № 103

Критерии за класиране на първокласниците чрез електронната система на Община Горна Оряховица, утвърдени със Заповед №369/09.02.2022г. на Кмета на Община Горна Оряховица

 1.Водещ критерий за прием в първи клас е близост до училището по постоянен или настоящ адрес.  При спазване на този критерий децата, за които е подадено заявление,  се разделят в следните групи:

1.1. Първа група:        Адрес, който не е променян в последните три години. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст се обучават в училището

1.2. Втора група:        Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.

1.3. Трета група:          Адрес, който е променян в рамките на една година.

1.4. Четвърта група:    Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към  деня на подаване на заявлението.

При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за класиране на ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група, а след това от следващия по реда групи.

 1. Осиновени деца и/ или деца, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя / приемния родител / се разпределят по горепосочените групи по постоянен/ настоящ адрес на осиновителя, ако е по- благоприятно за детето. Заявленията по тази точка се регистрират само на място в училище

В случай, че броят на децата  надхвърля броя на местата, определени в училищния план- прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

 

Критерии Точки Удостоверяване
К1 Дете с трайни увреждания над 50 % 30 т. При записване в училището се представя:

·         Решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

К2 Дете на един или двама починали родители 30т. При записване в училище се представят:

·         Удостоверение за раждане на детето

·         Акт за смърт на родител

К3 Други деца от семейството,

над 12 годишна възраст, които се обучават в училището

100т. Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни.
К4 Дете от семейството с повече от две деца 20т. При записване в училището се представят:

·         Актове за раждане на децата от семейството

К5 Поредност на желанието на родител за прием на дето в училищата:

–          първо желание

–          второ желание

–          трето желание

–          четвърто желание

 

 

50т.

40т.

30т.

20т.

По реда на заявените желания в заявлението.

Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи / копие и оригинали за сверяване/.

При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания

Необходими документи за записване на първокласниците:

 

 1. Заявление – образец от системата за елетронен прием.
 2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
 3. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 4. Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето./ Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство чрез бланка – образец на училището /
 5. Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.

Криси Амрамова,

Директор на СУ“Георги Измирлиев“,

гр. Горна Оряховица