Откриване на учебната година-график

Галерия Новини

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и заповед № РД09-2040/10.09.2021 г.  на министъра на образованието и науката относно откриване на учебната година

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. Откриването на учебната година да стане тържествено и официално при спазване на Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка като то е по различно време и място по приложения график:

 

Клас Място час вход
1 клас Училищен двор и класни стаи 9.00-10.00 Главен вход

Класни стаи

2 клас Класни стаи 9.30 Северен вход

Класни стаи

3 клас Класни стаи 9.30 Източен вход

Класни стаи

4 клас Класни стаи 9.30 Източен вход

Класни стаи

5 клас Училищен двор 9.00-10.00 Южен вход

Класни стаи

6 клас Класни стаи 10.30 Южен вход

Класни стаи

7 клас Класни стаи 10.30 Южен вход класни стаи
8 клас Училищен двор 9.00-10.00 Главен вход

Класни стаи

9 клас Класни стаи 11.00 Западен вход

Класни стаи

10 клас Класни стаи 11.00  Западен вход

Класни стаи

11 клас Класни стаи 11.00  Западен вход

Класни стаи

12 клас Класни стаи 11.00  Западен вход

Класни стаи

2. Обособява се зона за родителите на учениците от Iклас на местата със седалки на училищния двор.

3.Присъствено откриване е само за I,  V и  VIII клас.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учителите, на учениците и на родителите    чрез електронния дневник на училището за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

Криси Аврамова

Директор на Средно училище „Георги Измирлиев“,

 Горна Оряховица