Изследване на различни абиотични фактори в часовете по биология

Галерия Новини

Ученичката Полина Димитрова, от 12Б клас, профил „Природни науки“ проведе и отчете ескперимент, с който онагледи влиянието на екологичните фактори върху състава и структурата на популациите. Поставената задача е: Изследване на нарастването на популация от хлебна плесен. Цел на експеримента: Да се сравни темпа на нарастване на популации на хлебна плесен под действието на различни абиотични фактори, за да се установи как влияят върху популационния растеж.