О Б Я В А за свободно учителско място в СУ „Георги Измирлиев”

Галерия Новини Свободни работни места
Позиция (учител по учебен предмет) Срок за подаване на документи Обявяване на график

за

събеседване

Събеседване по график изнесен в сайта на училището Изнасяне на резултатите в сайта на училището
1 Учител по изобразително изкуство

/по заместване/

23.01.2023      г. –

27.01.2023     г.

30.01.2023 г. 31.01.2023 г. 31.01.2023 г.
  1. Учител по изобразително изкуство -1 щат- по чл.68, ал.1, т.3 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността

  • Висше образование със специалност „Изобразително изкуство“ с професионална квалификация- учител

Необходими документи при кандидатстване:

  • заявление до директора на училището с ясна и точна мотивация за заемане на кандидатстваната позиция;
  • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
  • CV- европейски формат или професионално порт-фолио.
  • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца / представят се при сключване на трудов договор/.

Срок за подаване на документите: 23.01.2023г. до 27.01.2023 г. вкл. от 9.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на училището. Документите се подават лично или на email: director@sugizmirliev.eu

До събеседване се допускат само кандидати с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват.

Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графика за провеждане на събеседването, както и имената на избрания кандидат се изнасят в сайта на училището.

При назначаване на работа представя трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство по чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО и оригиналните документи за сверяване.

Телефон за контакти: 0618 60266

Криси Аврамова

Директор на СУ ”Георги Измирлиев ” гр. Горна Оряховица