Училищен план прием и система от правила за електронен прием в първи клас в основните и средни училища в град Горна Оряховица

Прием

Добре дошли в СУ „Георги Измирлиев“, където традициите си дават срещи с модерността и иновативността!

Училището осъществява прием на ученици в първи клас, съобразно „Система от правила за електронен прием в І клас в основно училище и в средно училище в град Горна Оряховица”, публикувана на сайта на училището.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН- ПРИЕМ ЗА І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г.

За учебната 2023/2024 г. се осъществява училищен план-прием за І клас в четири паралелки с брой места до 24 ученици във всяка паралелка.

За всяка паралелка в І клас се предвижда сформирането на отделна група за целодневна организация на учебния ден.

Училищен план-прием за I класизтегляне

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Правилата са задължителни за прием в първи клас за учебна 2023/2024 година

I.КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС.

  1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1.1. Приемът на деца в първи клас в общинските училища на територията на община Горна Оряховица се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката.

1.2.Настоящата Система от правила определя условията, реда и критериите за прием в първи клас на деца, подлежащи на задължително училищно образование.

1.3.Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

1.4.Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

1.5.Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една учебна година с решение за отлагане на Регионалния екип за подкрепа на личностно развитие, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпването му в първи клас.

1.6.Децата по т. 1.5. кандидатстват за прием в първи клас по системата от правила през годината, в която навършват 8-годишна възраст.

1.7.Заявителят (родител/настойник/попечител) трябва да има настоящ адрес в община Горна Оряховица.
1.8.Заявители, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община Горна Оряховица, могат да регистрират заявлението на място, в което и да е училище в град Горна Оряховица.

1.9.Заявители, които нямат ЕГН, а ЛНЧ, могат да получат регистрация само на място в някое от училищата.

2.КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

2.1.Водещ критерий за прием в първи клас е близостта на училището до постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в Локална база данни „Население“ на Община Горна Оряховица;

2.2.Осиновени деца и/или деца, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя (съответно приемния родител), се разпределят в групите от т. 2.3. по постоянен/настоящ адрес на осиновителя (съответно приемния родител), ако е по-благоприятно за детето. Заявленията по тази точка се регистрират само на място в училището;

2.3.При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се разпределят в следните групи:

Първа група:

1.Деца   с постоянен/настоящ адрес в град Горна Оряховица, като постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2.Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Втора група:

1.Деца с постоянен/настоящ адрес в град Горна Оряховица повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

Трета група:

1.Деца с постоянен/настоящ адрес в град Горна Оряховица, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

Четвърта група:

1.Деца с постоянен/настоящ адрес извън град Горна Оряховица към деня на подаване на заявлението.

2.При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика.

3.За целите на разпределянето на децата в групите по т. 2.3. се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променян, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението;

4.Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в т. 2.3., като първо се приемат децата от първа група, а след това тези от следващите по реда групи.

5.В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определен с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии

КРИТЕРИИ ТОЧКИ УДОСТОВЕРЯВАНЕ
К1 Дете с трайни увреждания над 50% 30 т. При записване се представя решение на ТЕЛК/ НЕЛК
К2 Дете с един или двама починали родители 30 т. При записване се представят:

•       Удостоверение за раждане на детето

•       Актове за смърт на родителите

К3 Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището 100 т. Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни на брат/сестра над 12-годишна възраст,
посещаващи училището в настоящата учебна година
К4 Деца, завършили подготвителна група в избраното училище 100 т. Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение
К5 Дете от семейство с повече от две деца 20 т. Критерият се доказва при записване на детето в училище с актовете за раждане на децата от семейството
К6 Поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища:

–          първо желание

–          второ желание

–          трето желание

–          четвърто желание

50 т. 40 т. 30 т. 20 т. По реда на заявените желания в заявлението
  • Всички заявени критерии трябва да са актуални към момента на регистрация.
  • Критериите се доказват със съответните документи (копия и оригинали за сверяване) в срока за потвърждаване на приема за съответното класиране. При установени несъответствия и неточности, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

3.РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ:

Ежегодно се изготвя календарен график на дейностите по прием в първи клас за предстоящата учебна година. Графикът се публикува на електронната страница на Община Горна Оряховица до края на месец февруари.

Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в електронната система.

3.1.Заявителят подава заявление по образец и получава входящ номер:

а)  или по електронен път (онлайн на сайта за прием).

б)  или на място, в което и да е училище в град Горна Оряховица.

3.2.Данните се въвеждат в момента на подаване на заявлението в електронната система от служител на училището, определен със заповед на директора. Служителят предоставя на заявителя генерирания входящ номер и парола за достъп в системата срещу подпис в заявлението.

3.3.Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. За едно дете може да бъде издаден само един входящ номер. Двата начина са равностойни.

3.4.Кандидатстването се осъществява в срокове, определени от Община Горна Оряховица и публикувани на сайта за прием в Календарния график на дейностите за прием в първи клас.

3.5.Деца близнаци участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото/другите дете/деца.

3.6.Училищата, за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание.

3.7.Едно дете може да кандидатства за до 4 училища.

3.8.Всички заявени данни (с изключение на данните за заявителя и детето, за което е регистрирано заявлението) могат да се променят и актуализират само в срока за регистрация/редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в училище, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението.

3.9.Получените точки, заявени при подаване на заявлението за прием, с изключение на критериите, които се проверяват автоматично в момента на регистриране, се доказват при потвърждаване на приема в училището, в което е класирано детето. При установени несъответствия и неточности, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

3.10.След провеждане на класиране, приетите деца трябва да бъдат записани в училището (потвърждаване на приема) в срока, указан в Календарния график на дейностите. Незаписано в този срок дете автоматично отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Личните данни, обработени за целите на електронния прием в първи клас в основните и средни училища в град Горна Оряховица, са събрани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и се обработват единствено в изпълнение на тези цели и съгласно принципите за законосъобразност, заложени в Закона за защита на личните данни и актовете на европейското законодателство.

II.КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.

1.Класирането се извършва в срокове, определени от Община Горна Оряховица, описани в Календарния график на дейностите и публикувани на сайта за прием.

2.Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

3.Електронната система класира децата до броя на определения капацитет за всяко училище – според обявените от директора свободни места.

4.Получените точки по критериите от заявлението за прием се доказват при потвърждаване на приема в училището, където е класирано детето.

5.Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

6.Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием, както и на информационното табло за родители във всяко от училищата, съгласно Календарния график на дейностите, определен от Община Горна Оряховица.

7.Класираните деца трябва да бъдат записани в училището в указания срок, съгласно Календарния график на дейностите, определен от Община Горна Оряховица. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приема, губят входящия номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

8.При записване в училището е необходимо заявителят да представи в указания срок следните документи:

  • оригинал и копие на документа за адресна регистрация;
  • копие на удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  • оригинал на удостоверението за задължително предучилищно образование;
  • документите, доказващи критериите, избрани в заявлението за прием;
  • документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от настойник.

9.Ако детето е класирано, но приемът не е потвърден с оригинала на Удостоверението за задължително предучилищно образование в указания срок, то отпада от приема. В случай, че детето не притежава такова удостоверение, заявителят декларира писмено на място в съответното училище обективните причини за това.

10.Директорът или друго оправомощено лице отразяват записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

11.Дете, което е класирано и записано в училище, не може да получи нов входящ номер и да участва в следващи класирания.
12.До следващо класиране се допускат само некласирани или новорегистрирани деца.

13.Настоящата Система от правила за електронен прием в първи клас в основните и средни училища в град Горна Оряховица е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и регламентира условията, реда и критериите за прием в първи клас в основните и средни училища в град Горна Оряховица.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ ВI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.