Международно сътрудничество по проект в сферата на екологичното образование с участието на представители от СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини Проекти и програми

В периода 14-16 март 2023 г. се проведе първата работна среща по проект „Alarm Rings for All of Us: Save Water!“ в град Алижо, Португалия. Представителите на СУ „Георги Измирлиев“ бяха Йорданка Симеонова – заместник-директор по учебната дейност, Светлозара Тинчева – учител по английски език и Милена Минчева – учител по история и цивилизации.

Партньорите по проекта от България, Турция, Гърция, Сърбия, Италия и Португалия проведоха поредица   от екипни срещи и дискусии. Като следствие от тях номинираха и систематизираха основните цели, задачи и очаквани резултати по крайния продукт, който е свързан с екологичната култура на ученическата общност. В тази връзка беше изработена учебна програма по екология, опазване и значение на водите за човечеството, приложима в учебните часове по учебните предмети: биология и здравно образование, география и икономика, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации.

За целта партньорите от Сърбия – Педагогическо дружество – Белград, проведоха обучителен курс за изработване на учебната програма. Подробно бяха обсъдени темите, материалите и задачите, които ще развиват уменията на учениците. Специално внимание се отдели на устройството и начина на работа на изградения в близост до гр. Алижо ВЕЦ – „Foz Tua“.