Учениците от 4 в клас при Средно училище „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица, участници в проектно базирано обучение по Гражданско образование ще представят свой проект в НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ.

Галерия Новини Постижения

Темата на проекта, който са разработили е на тема: Училището като общност или модерен ли е парниковият ефект?       

Какво искаме да направим?

Опазването на околната среда е отговорност на всеки един човек! Ще представим екологичен проект, свързан с влиянието на модната индустрия върху качеството на околната среда.

Нашите цели са:    

Основната цел на проекта е да се запознаем с негативните последици върху околната среда в резултат от свръхупотребата на различни текстилни продукти и да предизвикаме у съучениците си в училище отношение към проблема.  Ако учениците прекарват по-голямата част от деня си в училище и ако изберат да посещават училище с униформа, това би намалило в голяма степен количеството нови дрехи, които си купуват. Това е малка стъпка, но лесна за реализиране и с гарантиран ефект върху количеството купувани дрехи. Същевременно учениците ще превърнат класа си в общност, която споделя общи идеи и цели, общност със собствена идентичност

Защо е важно да осъществим  идеята си?

В резултат от производството и употребата на различни стоки, все по-голяма част от въглеродния диоксид попада в атмосферата. Парниковите газове я затоплят, като улавят топлината във явление, наречено парников ефект. Това затопляне играе важна роля в изменението на климата. Въглеродният диоксид е газът, отговорен за около 77% от парниковия ефект.

Дрехите са ни необходими, така както и храната и жилищата ни. Те ни предпазват от околната среда и представляват важна част от нашата идентичност. Същевременно текстилът, който купуваме, носим и изхвърляме, има важно значение за околната среда.

Модната индустрия използва огромно количество вода – около 79 трилиона литра годишно. Модната индустрия отделя голямо количество вредни химикали във водоемите. Около 20% от замърсяването на водите идва от производството на дрехи. В световен мащаб над 92 милиона тона дрехи се изхвърлат или изгарят всяка година. Освен това дрехите не могат лесно да бъдат рециклирани. Към настоящия момент едва 13% от дрехите и обувките се рециклират. Близо 60% от произведените дрехи се изхвърлят няколко години след производството им, а някои – след само 7-10 обличания. При изгарянето на изхвърлените дрехи в атмосферата попадат огромни количества въглероден диоксид, които засилват парниковия ефект.  Модната индустрия е отговорна за близо 15% от световното потребление на пластмаса. За нуждите на модната индустрия с цел производство на целулоза и вискоза се изсичат много дървета – около 200 милиона дървета годишно. Следователно начинът, по който произвеждаме, употребяваме и изхвърляме вече ненужните дрехи,  води до множество екологични проблеми.

Какво искаме да постигнем?

Да предизвикаме у съучениците си в училище отношение към проблема, да  потърсим  отговори на въпроса как действията на един човек могат да окажат влияние върху един голям проблем като изменението на климата. В началото на следващата учебна година всички да идват с удоволствие с униформи в училище.

Как ще го направим? Какви дейности трябва да извършим?

Ще реализираме проекта в четири етапа:

Първи етап – Информационен: От какво са направени дрехите?

В тази част от проекта учениците ще  се запознаят с основните видове тъкани и начина на тяхното производство. Ще проведем  съвместен урок с учителите по технологии и предприемачество, които ще ни  помогнат с пояснения за различните видове тъкани и технологичните процеси на обработката им. Съществуват много видове тъкани, някои от които имат естествен произход, а други са синтезирани от човека чрез използването на различни суровини. Независимо от вида им и начина на производство, всички облекла оставят своя екологичен отпечатък. След това учениците трябва да проучат какви видове тъкани се произвеждат по света, какви суровини се използват и до какви екологични проблеми води употребата им. Ще се разделим на няколко групи, за да можем да си сътрудничим и да развиваме уменията си за работа в екип. Всяка група ще работи по работен лист за видовете текстилни влакна. В него трябва да се запишат предимствата и недостатъците от използването на различните видове тъкани, както и някои изводи за въздействието на модната индустрия върху околната среда и в частност – върху парниковия ефект.

Втори етап – Проучване. Какви дрехи носим ние?

След като учениците вече имат представа за основните видове текстилни влакна и екологичните последици от производството, употребата и изхвърлянето им, те трябва да проучат дрехи от какви влакна се купуват и употребяват в най-голяма степен в тяхната общност. За целта заедно с учениците от Ученическия съвет ще създадем и разпространим  въпросник. По този начин ще съберем данни, които да анализираме в следващия етап от проекта.  В зависимост от това какви данни се надяваме да получим. трябва да измислим подходящи въпроси, например: “Приблизително какъв брой нови дрехи купувате за 1 година?”, “Пазарувате ли дрехи втора употреба?”, “Какво правите със старите си дрехи?”, “От 10 произволно избрани дрехи в гардероба ви, колко съдържат изкуствени влакна?“Как според вас модата влияе върху околната среда?”, “Има ли връзка между парниковия ефект и модната индустрия?”.

С помощта на учителите по информационни технологии ще изберем подходящ начин или платформа, в която да създададем въпросниците- Google формуляри, Kahoot , Quizzoodle, SurveyMonkey или да направим анкетата на лист хартия.

Поставаме срок за събиране на необходимата информация.

 

Трети етап – Анализ на данните

С вече събраните данни можем да направим математически анализ на потреблението на дрехи в общността. За тази част от проекта ще  направим съвместен урок с учителите по математика в прогимназиален етап ,които да помогнат с различните изчисления.

Учениците, разделени на групи попълваме работен лист за анализ на потреблението на дрехи. В него най-напред трябва да се попълни броят на събраните анкети . “Среден брой купувани дрехи от един човек за една година”, “Процент на хората, пазаруващи дрехи втора употреба”, “Процент на изхвърлените дрехи за една година”.

Четвърти етап – Изводи и решения: Как можем да променим статистиката?

В тази част на проекта ще потърсим отговори на въпроса как действията на един човек могат да окажат влияние върху един голям проблем като изменението на климата. Ефектът на вълната започва с някой, който има идея.  В случая с влиянието на модната индустрия върху климата и околната среда идеята е всички да започнем да потребяваме текстил по-отговорно. Промяната в търсенето ще мотивира бизнеса да произвежда дрехи, които отговарят на нуждите на обществото. Все повече хора вече предлагат решения на екологичните проблеми и споделят наученото, а с цел промяна в обществените нагласи се организират граждански движения и дори протести. В резултат на това държавите предприемат законодателни и инициативи и все повече си сътрудничат за постигане на глобална промяна.

Ще организираме  кратка мозъчна атака на тема “Какво означава да бъдем модерни и как разбираме, че нещо е модерно?”, след което ще представим  на учениците информационна брошура за ефекта на вълната. Ще се разделим на екипи  по четирима ученици. Всяка група ще трябва да помисли за дейности, с които може да намали екологичните последици от производството, употребата и изхвърлянето на различните видове тъкани (чрез рециклиране или повторна употреба). Ще приготвим постер, върху който учениците да залепят листчетата с идеите си Ще  направим обща  мисловна карта с дейностите. Ще обсъдим с ученическия съвет направените предложения и ще изберем дейност, която да реализираме и популяризираме заедно. Ще направим план за действие и ще обсъдим след какъв период от време ще коментираме резултатите.

Последната стъпка е именно реализирането на избраната дейност. За споделянето й пред общността ще използваме  различните социални мрежи, местни медии, сайта на училището и сайта на нашия клас. Ще направим плакат, с който да популяризираме работата по проекта и да вдъхновим  другите хора от общността да последват примера ни.

За колко време ще осъществим идеята си?

Времето, предвидено за подготовка и осъществяване на проекта е два месеца /май и юни/.

Кой ще участва:

Учениците от 4 в клас и техните родители;

Кремена Енчева – класен ръководител, Силвия Стойнева – учител в ЦОУД

Ученическият съвет

Еколог от община Горна Оряховица

Учителите в прогимназиален етап по математика, информационни технологии и технологии и предприемачество

Как ще разберем,че проекта е успешен?

Ще разберем, че проектът ни е успешен по:

– интереса, който нашите съученици проявят и ентусиазма, с който участват в инициативата;

– качеството на представените материали;

– ако ученици от други класове изявят желание да се включат и идеята ни прерастне в общоучилищна;

– добрия обществен отзвук и подкрепа;

– ако в началото на следващата учебна година всички идват с удоволствие с униформи в училище.

Ефективен ли би бил проектът и за други групи и общности?

Когато капка вода падне в езерото, по повърхността се образуват вълни, които се разпростират във всички посоки и стават все по-обширни. Това се нарича “ефект на вълната” и се случва и с промените в обществените нагласи. По същия начин се налагат и различните модни тенденции. Ефектът на вълната започва с някой, който има идея. Реализирайки я, ние ще  вдъхновим  приятелите и семейството си, а те от своя страна ще я споделят със своите приятели. Постепенно идеята ще се популяризира, ще организираме групови дейности и по-мащабни инициативи, в социалните мрежи, сайта на училището и  сайта на класа ни. Идеята ни е да привличем  вниманието на популярни личности, които  ще я  споделят с още по-широка аудитория.

Всяка малка стъпка към по-природосъобразен начин на живот е наистина важна и необходима!

Започна подготовката за осъществяване на проекта. Проведен бе съвместен урок с учител по технологии и предприемачество, г-жа Светла Алексиева, която ще ни  помогне с пояснения за различните видове тъкани и технологичните процеси на обработката им.