Свободно място за касиер в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица

Галерия Новини Свободни работни места

ОБЯВА

за свободно място за касиер в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица

Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график

за

събеседване

Събеседване по график изнесен в сайта на училището

Изнасяне на резултатите в сайта на училището

1 Касиер 03.04.2023г.-

05.04.2023  г.

05.04.2023 г. 06.04.2023г. 07.04.2023г.

1. Касиер -1 щат- по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ Изисквания за заемане на длъжността-

•         Висше/средно икономическо образование.

•         Опит в работата в счетоводството е предимство.

•         Компютърна грамотност- работа с програмни продукти и специализиран софтуер.

Необходими документи при кандидатстване:

•         заявление до директора на училището;

•         документ за придобито образование, специалност – копие.

•         документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца / представят се при сключване на трудов договор/.

Срок за подаване на документите: 03.04.2023г. до 05.04.2023 г. вкл. от 9.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на училището. Документите се подават лично или на email: director@sugizmirliev.eu

До събеседване се допускат: само кандидати с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват.

Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графика за провеждане на събеседването, както и имената на избрания кандидат се изнасят в сайта на училището.

При назначаване на работа представя трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство по чл.215 ал.1 т.З от ЗПУО и оригиналните документи за  сверяване

 

Телефон за контакти: 0618 60266