Втора партньорска среща по международен проект „Alarm Rings for All of Us: Save Water!“

Галерия Новини Проекти и програми

От 8 до 13 май 2023 г. в Италия се проведе втора работна среща по проект „Alarm Rings for All of Us: Save Water!“

Партньорите от Гърция, Турция, Сърбия, Италия, Португалия и България обсъдиха причините за замърсяването на водата и възможни решения на проблема във всяка една от държавите, както и в глобален мащаб. Бяха изработени и представени водни карти на държавите партньори. Създаден беше проект за учебен план, който да бъде реаализиран в профилираните паралелки на образователните институции в сътрудничещите страни, изградили цялостен научен екип. Унифицира се планът за разработване на теми от учебната програма, която е основен продукт на проекта.

Екологичната тематика, комуникацията с по-широк кръг запознати с проблемите, практическите знания и умения са акцент в подготовката на учениците от СУ „Георги Измирлиев“. В случая проектът ще помогне да бъде почерпен опит на други държави и адаптиран към нашите реалности.