Свободнo работно място за учител по музика в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г.

Галерия Новини Свободни работни места

О Б Я В А
за свободнo работно място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г.

 

Позиция

Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване Събеседване по график изнесен в сайта на училището Изнасяне на резултатите в сайта на училището
1 Учител по музика

по чл. 67 ал.1

т.1 от КТ.

02.08.2023 г.-07.08.2023 г.-

до 12.00 ч.

 

07.08.2023 г. 14.08.2023 г. 14.08.2023 г.

Необходими документи при кандидатстване:
• заявление до директора на училището;
• документ за придобито образование, специалност – копие.
• копие от трудовата книжка;
• CV или професионално порт-фолио;
• документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца / представят се при сключване на трудов договор/.
• Свидетелство за съдимост-копие/ при сключване на трудов договор/.
• Декларация по образец за доброволно предоставяне на лични данни предназначени при провеждане на събеседването /попълва се на място/.

Срок за подаване на документите: 02.08.2023 г.до 07.08.2023 г. вкл. от 9.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на училището. Документите се подават лично или на email: director@sugizmirliev.eu

До събеседване се допускат само кандидати с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват.

Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графика за провеждане на събеседването, както и имената на избрания кандидат се изнасят в сайта на училището.

При назначаване на работа представя трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство по чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО и оригиналните документи за сверяване.
Телефон за контакти: 0618 60266

Директор на СУ ”Георги Измирлиев”
гр. Горна Оряховица