Публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на училищния стол

Галерия Новини

ЗАПОВЕД №РД-08-411/28.11.2023 г. гр. Горна Оряховица,

На основание чл. 14, ал. 7 връзка с ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 2 вр. с чл. 80 и чл. 84, ал.1, т. 3. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЯВАМ:

1.Публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в сградата на СУ ,.Георги Измирлиев” – първи етаж, а именно  : кухненски блок с площ от 331.73 кв.м. с предназначение училищен стол с адрес: гр.Г.Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ № 17 .,  за срок от 10 /десет/ години  при първоначална месечна наемна цена в размер на 1000,00 лв. /Словом: хиляда  лева/ и . се дължи от наемателя за  учебното време съгласно заповед № РД-09-2047/28.08.23 г. на министъра на образованието за  учебната 2023-24 год. и за всяка следваща година  по заповедите на министъра със същия предмет за срока на договора.

 

2. КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:

2.1. Предложена цена – 40%;

2.2..Критерий за професионален опит в сферата на столовото хранене на деца -20%

2.3.Критерий изисквания за инвестиции в училищния стол и наетото помещение – 20%

2.4.Критерий за предложение за организиране на ученическото столово хранене за срока на договора – 20%

3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ :

Участниците в конкурса се задължават

3.1.Да използват имота по предназначение

3.2 Да открият минимум едно работно място.

3.3.Изисквания за инвестиции в училищния стол: Да осигурят пълно оборудване на училищния стол за осъществяване на дейността си, включващо: маси столове и всички необходими електрически уреди за сметка на кандидата и той да има инвестиционни намерения в обекта и , които да бъдат изпълнени в срок до 14.09.2024 год.. За целта кандидатите  следва да разработят и представят списък на  видовете и количествата  маси, столове, уреди и други свързани с инвестиционните намерения на кандидата, както и прогнозната им стойност, които са задължителни за изпълнение  до посочената дата;

3.4.Да предоставят безплатна храна на сираци и социално слаби деца по преценка на ръководството на училището.

3.5.Да е с доказан минимум три години опит в сферата на столовото хранене на деца. /документи доказващи изискуемия опит, заверени вярно с оригинала и разрешителните за обекта./

3.6.Да поддържат наетото помещение и направят инвестиции в кухненския блок;

3.7.Да представят доказателства за липса на задължения към Община Горна Оряховица.

3.8.Да представят доказателства, че нямат задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

3.9. Да представят предложение за организиране на ученическото столово хранене за срока на договора. За целта кандидатите следва да разработят методика, която да съдържа описани конкретни дейности, свързани с процеса на доставка на хранителните продукти, приготвяне на храната и предоставянето и за консумация и с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на храните.  Спрямо установените в Наредба № 2 от 20.01.2021 г.  за  специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и и към храни предлагани при организирани мероприятие за деца и ученици;

3.10. Наемателят се задължава да  предплати авансово 12 месечни вноски, с които  СУ “Г. Измирлиев“ да извърши ремонтни дейности в имота/блока/;

3.11.Да представят предложение за стойност  на купон  за храна, с  който   притежателят  да получи  двустепенно ястие/ предястие или салата и  основно ястия/, която не може да бъде по-висока от 6 лв. за купон. Стойността на купона може да бъде изменяна не по-рано от една година от датата на сключване на договора с действие за  напред и с не повече  от средния процент на инфлация  за страната   публикувана  от ИПЦ на  НСИ след писмено уведомление от страна на изпълнителя, с посочване на датата от която увеличението ще се прилага.

3.12. Храната се приготвя на място  в кухненския блок на гимназията.

Утвърждавам конкурсната документация, съдържаща всички необходими материали за участие в процедурата.

4. Място на провеждане на конкурса

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2023г. от 11,00 часа в „Заседателната зала” на училището. Евентуален втори конкурс ще се проведе на 04.01.2024г. от 11,00 часа в „Заседателната залата” на училището при спазване на първоначалните условия.

5.  Депозиране на предложение

. Предложенията на участниците в конкурса се депозират в непрозрачен запечатан плик в канцеларията на СУ „Георги Измирлиев”, намираща се на първия етаж на сградата, до 12,00 часа на 18.12.2023г„ съответно до 12,00 часа на  03.01.2024 г.

6. Цена на конкурсните книжа

Цената на конкурсните книжа е 50,00 лв. / Словом: педесет лева/ и се заплаща в касата на СУ „Георги Измирлиев”, намираща се на втория етаж на сградата. Същата се получава в счетоводството на СУ „Георги Измирлиев” до 16,00 часа на 14.11.2018г„ съответно до 16,00 часа на 28.11.2018г.

7. Такса за участие в конкурса

Такса за участие в конкурса – 100,00 лв. /Словом: сто лева/, която се внася в касата на СУ „Георги Измирлиев” до 12,00 часа на 18.12.2023 г„ съответно до 12,00 часа на 03.01.2024г.

8. Депозит за участие

Депозит за участие в конкурса – 30 % от първоначалната конкурсна цена в размер на 300 лв. /Словом: триста лева / се заплаща на касата на СУ „Георги Измирлиев” до 16,00 часа на 14.11.2018г„ съответно до 16,00 часа на 02.01.2024 г.

9. Необходими документи за участие в конкурса:

 • квитанция за закупена конкурсна документация – оригинал;
 • квитанция за платена такса за участие в процедурата – оригинал;
 • квитанция за платен в срок депозит – оригинал;
 • удостоверение от Агенцията по вписванията за ЕИК, издадено не по рано от 6 месеца към датата на провеждане на конкурса и декларация приложение № 7;
 • отчет за приходите и разходите и баланс на търговеца за 2020г., 2021г., 2022г. – копия, заверени вярно с оригинала;
 • копия на заверен трудов договор за едно работно място;
 • декларация, че ще предоставят безплатна храна на сираци и социално слаби по преценка на ръководството на училището.
 • декларация, че ще осигурят пълно оборудване на училищния стол за осъществяване на дейността си, включващо: маси, столове и всички необходими електрически уреди за сметка на кандидата, и за инвестиционни намерения.
 • документи удостоверяващи минимум 3 /три/ годишен опит в сферата на столовото хранене на деца – заверени от участника копия на текущи и изпълнени договори със същия предмет на дейност;
 • удостоверение от дирекция ”МДТ” към Община Горна Оряховица за липса на задължения към общината,
 • удостоверение от съответния офис на териториална дирекция на НАП, по седалището на участника, за наличие или липса на задължения, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК-оригинал, издадено не по-рано от 1 /един/месец, преди датата на провеждане на конкурса.
 • декларация за запознаване с условията на конкурса- оригинал, приложение № 3;
  • предложение за организиране на ученическото столово хранене за срока на договора. За целта кандидатите следва да разработи методика, която да съдържа описани конкретни дейности, свързани с процеса на доставка на хранителните продукти, приготвяне на храната и предоставянето и за консумация и с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на храните по Наредба № 2 от 20.01.2021 г. на МЗХ за  специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и и към храни предлагани при организирани мероприятие за деца и ученици;
 • офертно предложение с попълнени задължителни конкурсни условия – оригинал;
 • заявление за участие в конкурс- оригинал;
 • копие на документ за самоличност на лицето или нотариално заверено изрично пълномощно, когато лицето участва чрез представител.
 • декларация – съгласие за обработване на лични данни- приложение № 6;
 • декларация за оглед – приложение № 1
 • декларация за не разпространение на данни – приложение № 2;
 • декларация за регистрация по ДДС- приложение № 4;
 • декларация за свързаност с неизправни лица- приложение № 5

10. Не се допускат до участие:

 • непълнолетни лица;
 • физически лица, нерегистрирани по Търговския закон;
 • спечелилите първо и второ място на проведен търг или спечелилите конкурс за същия обект, но не сключили договор със СУ „Георги Измирлиев”;
 • лица спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения /нередовни платци, повредили или унищожили имущество на СУ „Георги Измирлиев и др./;
 • лица, които са неизправни по отношение на общината или системно нарушават актовете на СУ „Георги Измирлиев”.

За справки: 0618/2-01-29 – гл. счетоводител  на СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица.

 

Директор: Криси Аврамова