Промяна в заповед за Конкурс За Отдаване Под Наем На Училищния Стол

Галерия Новини

ЗАПОВЕД

№ РД-08-474/11.12.2023 Г.

 гр. Горна Оряховица,

На основание чл. 13, ал. 4 от НРПУРОИ и Заповед № РД 08 – 112 / 30.10.2018г. на Директора на СУ „Георги Измирлиев” и публикувана обява във вестник “Седмицата ” – бр. 41/ 01.12.2023г. и във връзка с настъпили обективни обстоятелства

ИЗМЕНЯМ:

ЗАПОВЕД №РД -412/28.11.2023 г. в частта и „ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велизар  Панчев – експерт   ОС“ като заменям с  „ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Георгиева Енчева-началник.отдел ТСУОС в Община Горна Оряховица“.

Препис от настоящата заповед да се връчи на лицето за информация и получаване  на съгласие.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Криси Аврамова/п/

Директор СУ“Георги Измирлиев“