Отмяна на заповед №РД-08-411/28.11.2023 г. относно публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот

Галерия Новини

СУ“ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

   ЗАПОВЕД

№РД-08- 488/14.12.2023 г.,гр. Горна Оряховица,

На основание чл. 14, ал. 7 връзка с ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 2 вр. с чл. 80 и чл. 84, ал.1, т. 3. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Т М Е Н Я М:

            Моя заповед №РД-08-411/28.11.2023 г. относно публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в сградата на СУ ,.Георги Измирлиев поради явни и фактически грешки в обявата.

Определям настоящата заповед да се публикува на електронната страница на училището в срок до 14.12.2023 г. и във в-к „Седмицата“.

 Криси Аврамова/п./

Директор на СУ „Георги Измирлиев