Свободно работно място за учител по математика в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024г.

Галерия Новини Свободни работни места

О Б Я В А

за свободно работно място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024г.

Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване Събеседване по график изнесен в сайта на училището Изнасяне на резултатите в сайта на училището
1 Учител по математика

по чл. 67 ал.1

т.1 от КТ.

03.01.2024г.-

08.01.2024г.-

08.01.2024г. 10.01.2024г. 10.01.2024г.

Необходими документи при кандидатстване:

• заявление до директора на училището;
• документ за придобито образование, специалност – копие.
• копие от трудовата книжка;
• CV или професионално порт-фолио;
• документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца / представят се при сключване на трудов договор/.
• Свидетелство за съдимост-копие/ при сключване на трудов договор/.
• Декларация по образец задоброволно предоставяне на лични данни предназначени при провеждане на събеседването /попълва се на място/.

Срок за подаване на документите: 03.01.2024 г.до 08.01.2024 г. вкл. от 9.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на училището. Документите се подават лично или на email: info- 300216@edu.mon.bg

До събеседване се допускат само кандидати с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват.

Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графика за провеждане на събеседването, както и имената на избрания кандидат се изнасят в сайта на училището.

При назначаване на работа представя трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство по чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО и оригиналните документи за сверяване.

Телефон за контакти: 0618 60266
Криси Аврамова/ п/

Директор на СУ „Георги Измирлиев” гр. Горна Оряховица