Допълнителен прием в първи клас за учебната 2024/2025година

Галерия Новини Прием

ЗАПОВЕД

№РД 08-1581/10.06.2024 г.

         На основание чл.143, ал.1, чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.31 ал.1, т.1 – 4, т.9 от Наредба № 15/22.07.2019 г.за статута и професионлното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, чл.43 ал.3 т.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Допълнително 9 / девет/свободни места за прием на ученици в първи клас през учебната 2024/2025 година след първо класиране съгласно чл.43 ал.3 т.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

            В срок до 10.06.2024 г. Десислава Костадинова на длъжност „Ръководител- направление „ИКТ“ да публикува настоящата заповед на интернет страницата на училището.

            Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

  • Криси Аврамова/п/
  • Директор на СУ ”Георги Измирлиев”
  • гр. Горна Оряховица
  •  Запознати със заповедта:
  • Д. Костадинова…………..