Административни услуги

удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на дубликат на свидетелство за основно образование
Издаване на дубликат на  диплома за средно образование
Издаване на удостоверение за завършен клас
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Заявления

Заявление за приемане
За преминаване в самостоятелна форма на обучение
За преместване на ученик в друг клас
За издаване на удостоверение за преместване
За освобождаване на ученик от часове по физическо възпитание и спорт
Заявление за постъпване на работа

Служебни бележки

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Удостоверение за записан ученик
Служебна бележка
Уверение БДЖ

целодневана организация на учебния ден

Заявление за записване в група за целодневно обучение
Декларация за по-ранно освобождаване
Декларация за освобождаване на ученик без родител след приключване на следобедните занимания