Иновативно училище

СУ „Георги Измирлиев“-иновативното училище

Наш приоритет e да постигнем високи стандарти на обучение в класната стая – учениците да бъдат ангажирани в активна интелектуална и емоционалната дейност, да развиват умения за критично мислене.

СУ „Георги Измирлиев“ постоянно актуализира своите възможности да дава повече знания и да изгражда умения за работа в дигитална среда – изключително необходими в днешно време. От 2019/2020 учебна година училището е иновативно – въведен е нов учебен предмет Дигитални природни науки в две паралелки с профил „Природни науки“. Фокусът на обучението е в развиване на ключовите компетентности.

Прилагането на облачните технологии осигурява достъпност и актуалност на образователните ресурси – основа за качествено образование, каквото получават учениците в съвременната образователна среда на СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица.

Иновативно обучение  2021/2022година

Екипът учители от СУ „Георги Измирлиев“, преподаващи „Дигитални природни науки“, беше удостоен с награда от МОН за принос в развитието на съвременното образование в Република България. Това се случи на националния форум „Училищата с иновации за бъдещето“, проведен в столицата, дни преди Деня на народните будители.

С индивидуална награда за принос към дигитализирането на природните науки беше отличена Галина Иванова – главен учител.
Гимназията в Горна Оряховица пази традициите в преподаването на природни науки, постига успехи при обучението на учениците си и гради модерно образование – иновации за бъдещето. Екипът изказва благодарност за идеята за иновация и подкрепата на Директора – г-жа Криси Аврамова и на старши експерт – г-жа Бонка Долчинкова в нелекия път по случването на практика на иновациите.

По този нов път учителите тръгнаха питащи се, търсещи, но заредени с непоколебимо желание да преодолеят съмнението, да приемат предизвикателството и да работят целеустремено, отговорно, споделено, за да бъдат убедени и мотивирани всички страни на образователния процес, че това е пътят, по който забързано върви ХХІ век.
Когато една идея се превърне в реалност и се зареди с оптимизъм за значимостта ѝ, учениците непременно успяват с няколко условия – добре подготвени учители и подкрепящи родители.

Иновативен урок по дигитални природни науки на тема „Мускулна механика“

По повод месеца на иновациите, организиран от РУО – Велико Търново, ученици от СУ „Георги Измирлиев“ участваха в иновативен урок по дигитални природни науки (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и информационни технологии).

Гимназистите умело презентираха урок на тема „Зрителна сетивна система“, като използваха Z-space станция, образователен софтуер Mozabook, 3D принтер, G mind мисловни карти, които допринесоха за ефектното пресъздаване на интерактивния урок „Зрителна сетивна система“ и повиши интереса към урочната статия.

СУ „Георги Измирлиев“ участва в „Месец на иновациите“ организиран от РУО- Велико Търново с открит урок по Гражданско образование в III в клас на тема  „Защо е важно да имам мнение?“  по метода на Едуард де Боно „Шест мислещи шапки“.

 


Иновация от 2019/2020 до 2022/2023  учебна година

„Дигитални природни науки в IX и X клас за учебната 2019/2020 г.“

Въведен е нов учебен предмет „Дигитални природни науки“ в IX и X клас.

Учителите разработват по нов начин учебното съдържание, учебните планове и учебните програми. Преподаватели са учителите по природни науки и по информационни технологии.

Нови методи на преподаване са използване на интерактивен и адаптивен обучителен софтуер, проектен подход и „обучение чрез правене и визуализация“.

Предметът „Дигитални природни науки“ интегрира информационните технологии във всяка една от природните науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда. Използва се Office 365. Интегрирането на информационните технологии в природните науки съпътства учебното съдържание в общообразователната подготовка чрез визуализиране на обекти, процеси и явления, използване на виртуална лаборатория, онагледяване чрез анимации, видео клипове и филми, разработване на схеми, диаграми и анализи.


Проверката и оценката на знанията по предмета „Дигитални природни науки“ се осъществява чрез използването на възможностите на Office 365 в комбинирани тестове.

Уменията на учениците се проверяват чрез участието им в екипни задания и проекти.

Иновация от 2020/2021 до 2022/2023  учебна година

„Проектно- базирано обучение по гражданско образование във II  „в“ клас за учебната 2021/2021 г. “

Чрез проектното обучение по Гражданско образование  учениците се учат да търсят информация от различни източници, осмислят и преструктурират тази информация и я прилагат при създаване на готови творчески продукти. Най-често практикуваните дейности в хода на работата по проект са: наблюдение, посещение, проучване, събиране, подбор и регистриране на данни, провеждане на срещи и разговори с експерти по темата, визуализиране и изработване на модели и продукти. Представянето на проекта се осъществява чрез различни форми и средства в зависимост от продуктите и артефактите, създадени от учениците – изложби, постери, карти, интервюта, състезания и олимпиади. Интегрират се знания от различни учебни предмети. В периода на иновация всяка учебна година учениците ще работят по три проекта. Преподаватели са Кремена Енчева и Силвия Стойнева.


В първата година дейността на проектите е насочена към екологичното възпитание на учениците и изграждане на компетенции за опазване на околната среда. През втората година учениците ще работят върху обществено значими , глобални теми и проекти.  През третата година проектните дейности са насочени към гражданското образование, правата на детето и надграждане на знания и компетенции на учениците с цел включването им в олимпиада по Гражданско образование.  В технологично отношение проектът осигурява необходими и достатъчни условия за това всички ученици  да могат да покрият съответните образователни стандарти по Гражданско образование.

Компетентностният подход дава предимство на творческия урок, който предлага разнообразни и продуктивни дейности при ефективно управление на времето и подходящи образователни ресурси. Друг важен аспект на работата по проект са мощните средства, които тя дава за развитие и усъвършенстване на системата за проверка, оценка и самооценка на работата и знанията на учениците. Един от начините за оценяване, който прилагаме в настоящата  иновативна практика  е самооценяването и екипна оценка от съучениците на база доказателства /критерии и показатели/ за нивото на придобитите знания и умения и интерпретирането на тези знания и умения в практическа работа. След самооценяването и екипната оценка учителят обобщава резултатите и ги съпоставя със своята оценка.

Оценяването се извършва според критериите и показателите към тях, съотнесени към оценъчната скала. Крайната оценка е средно аритметично от събраните оценки по отделните критерии. Степента на формиране на правилна самооценка и екипна оценка се измерва при съпоставянето на оценките на ученика с тези на учителя. Чрез създадения инструментариум /критерии и показатели/ учениците се учат да оценяват собствените познавателни компетенции и екипно поведение. Въвеждането на иновацията цели да провокира интереса и на родителите като очакваме те да се включат активно с мнения, идеи и предложения.