За зрелостниците

Съгласно заповед РД09-897/ 25.04.2023 година на Министъра на образованието и науката са определени:

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 Сесия май – юни

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –31 май 2023 г.

Сесия август – септември

 •  Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
 •  Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
държавните зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година

Дейност

Срок

Сесия май – юни Сесия август – септември
Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК до 03.02.2023 г. до 23.06.2023 г.
Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия до 06.02.2023 г. до 26.06.2023 г.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки 06.02.2023     г.-

21.02.2023     г.

26.06.2023 г. – 07.07.2023 г.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК до 27.02.2023 г. до 11.07.2023 г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 27.02.2023 г. до 11.07.2023 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 06.03.2023 г. до 13.07.2023 г.
Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ДИППК до 05.05.2023 г. до 11.08.2023 г.
Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ до 05.05.2023 г. до 11.08.2023 г.
Съгласуване в ЕИСИП на предложенията за оценители от регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ДИППК до 13.03.2023 г. до 18.07.2023 г.

 ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИ ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ДЗИ

Уважаеми родители на ученици от X и XI клас в СУ „Георги Измирлиев“ ,

На 19 май и 23 май 2023 г. ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2022/2023 година. Във връзка с организацията и провеждането на изпитите и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл.29 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима представители на родителите от X и XI клас .

Уважаеми родители, тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май-юни 2023 г., моля да попълнят заявление по утвърден образец на МОН, което да изпратят на електронната поща на училището (director@sugizmirliev.eu) или да входират в канцеларията в срок до 19 април 2023 г. Ако родителите на учениците от от X и XI клас определят повече от трима представители, педагогическият съвет избира от тях до трима на случаен принцип.

Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Представителите на родителите имат следните ПРАВА:

 1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
 2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;
 3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;
 4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
 5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
 6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
 7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.