За зрелостниците

Съгласно заповед РД09-2046/ 28.08.2023г. година на Министъра на образованието и науката са определени:

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 

Сесия май – юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –30 август 2024 г.

На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като общообразователен предмет по реда на ДЗИ.

На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по
реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
държавните зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година

Дейност Срок
Сесия май – юни Сесия август – септември
Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК до 02.02.2024 г. до 21.06.2024 г.
Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия до 06.02.2024 г. до 26.06.2023 г.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки 06.02.2024     г.-

21.02.2024     г.

26.06.2023 г. – 11.07.2024 г.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК до 26.02.2024 г. до 05.07.2024 г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК до 27.02.2024 г. до 05.07.2024 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК до 06.03.2024 г. до 15.07.2024 г.
Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК до 08.05.2024 г. до 9.08.2024 г.
Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ до 08.05.2024 г. до 09.08.2024 г.