Стипендии

Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии:

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училищно образование :

Доход до 650 лв
Служебни бележки за дохода на двамата родители
Служебна бележка за детските добавки
Наеми, други доходи
Служебна бележка за брат/сестра, който е ученик
При разведени родители се представя дохода за присъдена издръжка
Служебна бележка от НОИ за доходи за ползване на болнични повече от 3 дни
Ако родителите живеят на семейни начала (в едно домакинство) се декларират доходите
Успех над 4.50

За постигнати образователни резултати

Подават декларация за успеха

За ученици без родители или само с един родител

Подават декларация
Копие от смъртния акт на починалия родител

Срокове за подаване на документи

От 01.10 до 20.10.2021г при касиера на училището.