Стипендии

Видове стипендии

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ:
1. за постигнати образователни резултати – в следните размери:
а) при успех от 5,50 до 5,74 – 40,00 лв.;
б) при успех от 5,75 до 5,99 – 50,00 лв.;
в) при успех от 6,00 до 6,00 – 60,00 лв.;

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – в размер на 30.00 лв.;

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания-ТЕЛК над 50 % – в размер на 30.00 лв.

4. за ученици с един или без родители – в размер на 40,00 лв.,

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ:
1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – в размер до 100,00 лв.;
2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност и или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта – Стипендия „ Георги Измирлиев“ в размер до 200,00 лв. по предложение на Педагогическият съвет.

Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии:

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в СУ „Георги Измирлиев“-изтегли

Срокове за подаване на документи

Документи за отпускане на месечни стипендии  се подават в срок до 20 oктомври– за отпускане на стипендия от началото на учебната година и в срок края на  февруари – за отпускане на стипендия от началото на втория учебен срок.

Документи за отпускане на еднократни стипендии по чл. 9, ал. 1 могат да бъдат подавани по време на цялата учебна година.

Бланки

Декларация за стипендия

Декларация за стипендия за отличен успех