Ученически съвет

План за работа на ученическият съвет към СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица.

През учебната 2022/2023 година ученическият съвет при средно училище „Георги Измирлиев“ възобновява своята активна дейност. За училищната общност работата на УУС е изключително важна и необходима, по отношение на реда, дисциплината, опазването на материално-техническата база, както и спазването на мерките по превенция на COVID-19. Работата на ученическия съвет се ръководи от училищните психолози.

Цели

Основната дейност на ученическият съвет е свързана с вземането на решения относно учебния процес, извънкласните дейности, благотворителни кампании, конкурси, съвместни занимания с учениците със специални образователни потребности, училищни тържества. Всички решения се представят пред ръководството на гимназията и педагогическия съвет. В този смисъл основната цел на ученическия съвет е да осъществява по-добра комуникация между учениците от една страна и педагогическия и непедагогически персонал от друга.
еския

Задачи

 • Да съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците;
 • Да организира извънкласни занимания, състезания, благотворителни кампании, конкурси;
 • Да стимулира ангажираността на останалите ученици от общността;
 • Да съдейства при формирането на позиция при решаването на проблеми в училищната общност;
 • Активно участие в дейности, насочени към личностно развитие и поемането на индивидуална и групова отговорност.

Статус на ученическия съвет

Ние, представителите на класовете, членове на ученическия съвет към средно училище „Георги Измирлиев“ град Горна Оряховица в стремежа си да изразим волята на учениците, като обявяваме верността към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции, утвърждаваме своята решимост да създаваме демократична, правова и социална училищна среда, съобразена с всички законови уредби по Закона за предучилищното и училищно образование, Правилника на училището и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и защитаващи основните човешки права и свободи, за което приемаме този Устав и Правилник за дейността/Наричан за по-кратко Устав/ на Ученическия Съвет/УС/ при средно училище „Георги Измирлиев“ град Горна Оряховица.

Цели:

 • Да се обединят и представляват учениците в училище;
 • Да се дава гласност на всички възникнали проблеми;
 • Да се защитават правата и интересите на учениците;
 • Да се стимулира и насърчава активността в училищния живот;
 • Да съдейства за изграждането на активна гражданска позиция и отговорност у учениците;
 • Да участва активно във всички мероприятия на училището;
 • Да бъде посредник между учениците и ръководството, както и между учениците и учителите;
 •  Ученическият съвет при средно училище „Георги Измирлиев“ град Горна Оряховица да бъде добър пример за всички от общността.

Права и задължения

Права:

 • Да бъдат медиатори при възникнали конфликти между съученици или между ученик и учител;
 •  Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред, когато се налага.
   Да изразяват позиция по всички въпроси, засягащи училищния живот;
 •  Да защитават интересите на учениците пред ръководството;
 •  Да представят идеите си пред ръководството;
 •  Да участват в различни обучения в зависимост от индивидуалните и групови потребности;
 •  Да участват на различни мероприятия организирани от училището, общината или други институции.

Задължения:

 • Да не се водят от лични пристрастия при вземане на решения засягащи училищната общност;
 •  Да представят аргументирано и обективно взетите решения;
 •  Да представят на време и точно информацията свързана с класа си и училището;
 •  Редовно да търсят и инициират срещи с учители, ръководство, и училищни психолози, при всякакви възникнали проблеми или ако предложения идеи и въпроси;
 •  Да провеждат регулярни срещи по график, утвърден на първото заседание на ученическия съвет, през седмица, относно актуални за училището теми.
 •  Водене на протоколи от водените срещи;
 •  Извънредни срещи за дискутиране на възникнали въпроси;
 •  Изработване на план за решаването на възникнал проблем;
 •  Да посещават редовно заседанията на училищния ученически съвет, а когато нямат възможност да съобщават за това своевременно.

 

Ученическият съвет си взаимодейства с:

 • Класни ръководители;
 • Ръководството на училището;
 • Училищните психолози;
 • Родителската общност;
 • УУС на други училища;
 • Непедагогическият персонал.

 

Дейности:

 • Изготвя и при нужда допълва или променя календар за предстоящите дейности през учебната 2022/2023;
 •  Организира дискусии по теми предложени от учениците;
 •  Провежда анкети по актуални въпроси;
 •  Изготвя презентации;
 •  Обменя добри практики с други УУС;
 •  Взаимодейства с местния ученически парламент;
 •  Участва в организирането на различни благотворителни акции.

Състав на ученическият съвет за учебната 2023/2024г

Председател:

 •   Михаела Иванова – 11а

Зам. председатели:

 • Димитър Лонгинов – 9б клас
 • Дани Хаджиева – 11

Членове:

 • Елена Кръстева – 8а
 • Зорница Маминова – 8а
 • Мария Радкова – 8б
 • Фелинда Николаева – 8б
 • Борислава Ангелова – 9а
 • Дария Димитрова – 9а
 • Капка Наумова – 9б
 • Даника Георгиева – 9б
 • Никол Андреева – 10а
 • Елица Николова – 10а
 • Ивайла Николова – 10б
 • Кристина Койнакова – 10б
 • Десислава Димитрова – 10б
 • Десислава Долнооряхова – 10б
 • Цветелина Захариева – 11а
 • Валя Ризова – 11б
 • Сиана Бъчварова – 12а
 • Мартина Тодорова – 12а
 • Василета Теодосиева – 12б
 • Елина Милкова – 12б