Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на СУ „Георги Измирлиев“ и е създаден през 2016 г. с приемане на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Заповед за учредяване на oбществения съвет към СУ „Георги Измирлиев“-гр. Горна Оряховица 2016г.

Заповед за учредяване на oбществения съвет към СУ „Георги Измирлиев“-гр. Горна Оряховица 2019г.

Промяна поименен състав

Функции на обществения съвет:

  • одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
  • участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;
  •  предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;
  • дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет, които получават средства от държавния бюджет;
  • съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището; съгласува училищния учебен план;
  •  участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
  •  съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните комплекти; сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
  •  дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;
  • участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.