Графици

Учебно време

Седмично разписание 2023/2024г.

I- ви учебен срок

График плуване

Занимания по интереси

Дежурство

Консултации

Приемно време на педагогическите специалисти

Класни и контролни работи

I-ви учебен срок 2023/2024г.

График на училищните психолози

График за ползване на училищната игротека

График за ползване на компютърните кабинети