НВО

Съгласно заповед № РД 09-2050/28.08.2023 година на Министъра на образованието и науката са определени:

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език(по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

 Писмена част:

за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

– за ниво А2, начало 09,30 часа

– за ниво А1, начало 10,00 часа

Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

График на дейностите по организиране, провеждане и оценяване на НВО:

Дейност Срок
НВО в IV клас НВО в VII клас НВО в Х клас
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 02.02.2024 г. вкл
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им до 09.02.2024 г. вкл
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) 01.02. – 16.02.2024 г. вкл.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 26.02.2024 г. вкл
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО до 26.02.2024 г. вкл
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО до 06.03.2024 г. вкл

 

Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 08.04.2024 г. вкл.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до

10.04.2024 г. вкл.

до

03.06.2024 г. вкл.

до

27.05.2024 г. вкл.

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до

10.05.2024 г. вкл.

до

06.06.2024 г. вкл.

до

30.05.2024 г. вкл.

Утвърждаване на списък на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст до

16.05.2024 г. вкл.

до

07.06.2024 г. вкл.

до

31.05.2024 г. вкл.

Издаване и предоставяне на учениците на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до

10.05.2024 г. вкл.

до

17.06.2024 г. вкл.

до

07.06.2024 г. вкл.

Оценяване на изпитните работи от НВО 29.05. – 05.06.2024 г. 22.06 – 29.06.2024 г. 13.06. – 21.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО до

07.06.2024 г. вкл.

до

02.07.2024 г. вкл.

до

28.06.2024 г. вкл.