Свободни места

Свободни места за ученици в СУ „Георги Измирлиев“ към 04.01.2024г.

Начален етап Прогимназиален етап Гимназиален етап
Іа клас – 1 Vа клас – 2 VІІІа клас – 0
Іб клас – 0 Vб клас – 2 VІІІб клас – 0
Ів клас – 0 Vв клас – 2 ІХа клас – 0
Іг клас – 1 Vг клас – 3 ІХб клас – 0
ІІа клас – 0 а клас – 0 Ха клас – 0
ІІб клас – 0 б клас – 3 Хб клас – 0
ІІв клас – 0 в клас – 0 ХІа клас – 0
ІІІа клас – 0 г клас – 3 ХІб клас – 0
ІІІб клас – 0 VІІа клас – 0 ХІІа клас – 0
ІІІв клас – 0 VІІб клас – 1 ХІІб клас – 0
ІІІг клас – 0 VІІв клас – 2
ІVа клас – 0 VІІг клас – 0
ІVб клас – 0
ІVв клас – 0