Свободни места

Свободни места за ученици в СУ „Георги Измирлиев“ към 01.01.2023г.

Начален етап Прогимназиален етап Гимназиален етап
Іа клас – 0 Vа клас – 0 VІІІа клас – 0
Іб клас – 0 Vб клас – 0 VІІІб клас – 0
Ів клас – 0 Vв клас – 0 ІХа клас – 0
Іг клас – 0 Vг клас – 1 ІХб клас – 0
ІІа клас – 0 а клас – 0 Ха клас – 0
ІІб клас – 0 б клас – 2 Хб клас – 0
ІІв клас – 0 в клас – 1 ХІа клас – 1
ІІІа клас – 2 г клас – 0 ХІб клас – 0
ІІІб клас – 0 VІІа клас – 0 ХІІа клас – 4
ІІІв клас – 0 VІІб клас – 0 ХІІб клас – 0
ІІІг клас – 0 VІІв клас – 0
ІVа клас – 4 VІІг клас – 0
ІVб клас – 1
ІVв клас – 0
ІVг клас – 3