Свободни места

Свободни места за ученици в СУ „Георги Измирлиев“ към 01.12.2021г.

Начален етап Прогимназиален етап Гимназиален етап
Іа клас – 0 Vа клас – 0 VІІІа клас – 0
Іб клас – 0 Vб клас – 0 VІІІб клас – 0
Ів клас – 0 Vв клас – 0 ІХа клас – 0
Іг клас – 0 Vг клас – 0 ІХб клас – 1
ІІа клас – 0 а клас – 0 Ха клас – 1
ІІб клас – 0 б клас – 0 Хб клас – 0
ІІв клас – 0 в клас – 0 ХІа клас – 3
ІІІа клас – 4 г клас – 3 ХІб клас – 0
ІІІб клас – 0 VІІа клас – 1 ХІІа клас – 2
ІІІв клас – 0 VІІб клас – 0 ХІІб клас – 3
ІІІг клас – 0 VІІв клас – 2
ІVа клас – 0 VІІг клас – 3
ІVб клас – 0
ІVв клас – 0
ІVг клас – 0