Извънкласни дейности

Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за повишаване на мотивирането им и за получаване на по-високи резултати за изява на дарбите им в следните области: дигитална креативност, природни науки, математика, технологии, изкуства и култура, гражданско образование, екологично образование и здравословен начин на живот и спорт.

Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностно развитие на учениците.

Редът, условията и начинът на сформирането на групите за занимания по интереси в СУ „Георги Измирлиев“ се осъществява в съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на образованието

Природни науки

 • Клуб „Биология“
  „Биологически науки“

  Описание: Формиране на интерес в цялостна система от знания за едноклетъчни, многоклетъчни организми в таксономичен, морфологичен и функционанален аспект.
  Брой ученици : 19 ученици. от X“б“ клас / 13 /- XII“б“ клас /6/
  Преподавател: Галина Иванова
  Ден на провеждане:
  Понеделник – 13, 30 часа
  Четвъртък – 14,30 часа
  Място на провеждане: Стая 214, Стая 311

 • Клуб: “Аз, природата и моето здраве“
  „Знания за здравето“

  Описание: Клуб за изграждане на позитивно отношение към околната среда и прозтичащата от това здравна култура, основа и източник на здравословен начин на живот.
  Брой ученици: 19 ученици от VII клас
  Преподавател: Диляна Узунова
  Ден на провеждане: Сряда – 13,40 часа
  Място на провеждане: Лаборатория по природни науки

Maтематика

 • Клуб „В чудния свят на математиката“
  „Математическа логика“

  Описание: Задълбочаване на знанията на учениците за: – числата до 1000; – аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000; – умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрено число; – геометричните фигури –права и крива линия, лъч, ъгъл; – видове ъгли и видове триъгълници според ъглите; – косвените текстови задачи; – мерните единици – грам и тон, за време – век и секунда, за дължина – милиметър и километър. Стимулиране на познавателната активност на учениците Да се задълбочи интереса към математическите знания. Развитие на творческите способности на учениците.
  Брой ученици: 13 от III“б“ клас
  Преподавател : Лидия Блажева
  Ден на провеждане: сряда -14,30 часа
  Място на провеждане: Стая 98

 • Клуб„Аз обичам математика 1“
  „Математическа логика“

  Описание: Изграждане на умение за решаване на логически задачи, текстови задачи с повече пресмятания. Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване; Развитие на общите познавателни способности на четвъртокласниците, на математическите им способности
  Брой ученици: 13 от IV“a“ клас
  Преподавател : Славка Стефанова
  Ден на провеждане: петък – 12,40 часа
  Място на провеждане: стая 308

 • Клуб„Аз обичам математика 2“
  „Математическа логика“

  Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване; Развитие на общите познавателни способности на четвъртокласниците, на математическите им способности;
  Брой ученици: 13 от IV“б“ клас
  Преподавател : Йоланда Иванова
  Ден на провеждане: вторник – 13,40
  Място на провеждане: стая 202

 • Група“ В света на Математика 6“
  „Математическа логика“

  Описание:Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване; Развитие на общите познавателни способности на четвъртокласниците, на математическите им способности
  Брой ученици: 13 от VI“а“, VI“в“, VI“г“ клас
  Преподавател : Елена Хинкова
  Ден на провеждане: понеделник – 13,45 часа
  Място на провеждане: Стая 312

 • Група“ Решаваме и успяваме“
  „Приложна математика“

  Описание: Усвояване на алгоритъм за съставяне и решаване на различните типове текстови задачи. Анализиране , обсъждане и предлагане на различни начини за решаване на практически задачи от живота, науката и техниката. Да могат да преведат от говорим език и от езика на съответната практическа област, на езика на математиката. Решаване на различни практически задачи свързани с ежедневието и бита. Бързо и рационално смятане на различни казуси.
  Брой ученици: 16 от VII“а“, VII“б“, VII“в“ клас
  Преподавател : Надка Долнооряхова
  Ден на провеждане: сряда – 13,45 часа
  Място на провеждане: Стая 316

 • Група“ Ератостен“
  „Приложна математика“

  Описание: Усвояване на алгоритъм за съставяне и решаване на различните типове текстови задачи. Анализиране , обсъждане и предлагане на различни начини за решаване на практически задачи от живота, науката и техниката. Да могат да преведат от говорим език и от езика на съответната практическа област, на езика на математиката. Решаване на различни практически задачи свързани с ежедневието и бита. Бързо и рационално смятане на различни казуси.
  Брой ученици: 11 от VII“г“клас
  Преподавател : Росица Христова
  Ден на провеждане: четвъртък – 14,00 часа
  Място на провеждане: Стая 210

Дигитална креативност

 • Клуб „Дигитално творчество 1“
  „Дигитални умения“

  Описание: Запознаване и използване на различни дигитални технологии като част от процеса на творчество и представяне.
  Брой ученици: 15 от V и VI клас
  Преподавател : Светла Алексиева
  Ден на провеждане: четвъртък – 13,45ч.
  Място на провеждане: КК №401

 • Клуб „Дигитално творчество 2“
  „Дигитални умения“

  Описание: Запознаване и използване на различни дигитални технологии като част от процеса на творчество и представяне.
  Брой ученици: 15 от I и II клас
  Преподавател : Кремена Петърчева
  Ден на провеждане: понеделник – 15,30часа
  Място на провеждане: КК 403

 • Клуб“ Дигитален свят 1“
  „Дигитални умения“

  Описание: Запознаване и използване на програмите Paint, Power Point, Photo Scape
  Брой ученици: 15 от V и VI клас
  Преподавател : Светла Алексиева
  Ден на провеждане: четвъртък – 13,45ч.
  Място на провеждане: КК №401

 • Клуб“ Дигитален свят 2“
  „Дигитални умения“

  Описание: Запознаване и използване на програмите Paint, Power Point, Photo Scape
  Брой ученици: 13 от VI и V клас
  Преподавател: Тихомира Кирацова
  Ден на провеждане: понеделник – 15,30 часа
  Място на провеждане: КК № 401

 • Клуб: “Ателие „Магията на бродирането и кодирането“
  „Техника и технологии“

  Описание: Важно умение е разчитането на схеми и да могат да пренесат това,което е на хартия върху друга материя.Усвояване на различни видове бодове,боравене с материи и подходящите инструменти за правене на магични и красиви шевици.Комбиниране на материи и материали в една красива композиция-завършен вид на изделията,които ще се изработват.Работа с компютърна програма за създаване на модели по рисунка,изображение. Бродерията от най-древни времена се използва за украса на дрехи и домашни предмети. В днешни дни това изкуство се прилага успешно в много области, включително и при направата на бижута.
  Брой ученици: 15 ученици от V, VI, VII клас
  Преподавател : Кремена Янкова
  Ден на провеждане: сряда – 14,00 часа
  Място на провеждане: Кабинет по ТП – № 93

Технологии

 • Литературен клуб : „Обичам родния език“
  „Eзиков свят“

  Описание: Разширяване не само на знанията за системата и за структурата на българския език, но и на езиковите ресурси в речта на седмокласника Изграждане на умения за създаване и за възприемане на текстове, често използвани в речевата практика
  Брой ученици: 13 ученици от VII „в“ и VII“г“ клас
  Преподавател: Росица Иванова
  Ден на провеждане: Вторник – 14,30 часа
  Място на провеждане: Стая 217

 • Литературен клуб : „Магията на словото“
  „Езиков свят“

  Описание: Разширяване не само на знанията за системата и за структурата на българския език, но и на езиковите ресурси в речта на седмокласника Изграждане на умения за създаване и за възприемане на текстове, често използвани в речевата практика
  Брой ученици: 18 ученици от VII „б“
  Преподавател: Ивелина Русева
  Ден на провеждане: вторник – 14,30
  Място на провеждане: Стая 317

 • Литературен клуб: „Ние, четящите и творящите“
  „Езиков свят“

  Описание: Разширяване не само на знанията за системата и за структурата на българския език, но и на езиковите ресурси в речта. Изграждане на умения за създаване и за възприемане на текстове, често използвани в речевата практика.
  Брой ученици: 18 ученици от VII – XII клас
  Преподавател: Даниела Данкова
  Ден на провеждане: Петък – 14,30 часа
  Място на провеждане: библиотека

 • Клуб „Светът на испанския език“
  „Езиков свят“

  Описание: Учениците в приятна и неформална атмосфера да затвърдят своите знания по испански език и да разширят представата си за испаноезичния свят . Задълбочаване на познанието им към характерното звучене, мелодика, интонация, произношение на испанския език. Чрез съвременната латиноамериканска музика да упражняват някои специфични лексикални и граматични единици. Разширяване на знания за историята на музиката ,значими представители в литературата,историята,изкуството на Испания и Латинска Америка Упражняване на основни комуникативни умения чрез кратки театрални изяви-скечове,сценки,монолози
  Брой ученици: 16 ученици от IX“а“ , X“а“, XI“а“клас
  Преподавател: Виолета Кожухарова
  Ден на провеждане: Вторник – 14,30 часа
  Място на провеждане: Стая 98

 • Клуб „Английски свят“
  „Eзиков свят“

  Описание: Повишаване на знанията на учениците по учебния предмет английски език, съдействайки за цялостното личностно развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура и изграждане на правилни модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване
  Брой ученици: 16 ученици от XII“а“клас
  Преподавател: Елица Билева
  Ден на провеждане: Четвъртък – 13,35 часа
  Място на провеждане: Фонетичен кабинет

 • Клуб „Език без граници“
  „Езиков свят“

  Описание: Придобиването на езикови знания и умения по английски език, както и създаването на необходимите навици и стратегии на учене ще помогне на учениците да:изградят умения за ефективно ползване на английски език с оглед практическите нужди в процеса на комуникация както в учебна среда, така и в извънучебни условия; • формират солидна база на речевите умения, езиковата компетентност и навици за по-нататъшно усъвършенстване на английския език по посока на творческото прилагане на знанията;
  Брой ученици: 16 ученици от IX“а“клас
  Преподавател: Полина Йорданова
  Ден на провеждане: Четвъртък – 13,30 часа
  Място на провеждане: Стая 216

 • Клуб „Еnglish is fun“
  „Езиков свят“

  Описание: Дейности, насочени към развитие на свободно слушане, разбиране и отговарнея на въпроси по текст; – четене с разбиране адаптиран за възрастта си тект; – говорне със събеседик по познати теми; – писане кратък текст със съответната зa нивото му лексика
  Брой ученици: 13 ученици от VI“а“, VI“б“ клас
  Преподавател: Валентина Тодоранова
  Ден на провеждане: Понеделник – 13,40 часа
  Място на провеждане: Стая 315

Спорт

 • Клуб „Шампион 1“
  „Колективни спортове“

  Описание: Развитие на физическите качества на учениците. Упражняване на различни двигателни действия и физическо натоварване, съобразено с възрастта. Повишаване на енергетичния капацитет на организма, повишава се физическата работоспособност.
  Брой ученици: 15 ученици от I“а“ клас
  Преподавател: Мариета Чолакова
  Ден на провеждане: Понеделник – 15,00 часа
  Място на провеждане: Стая : Нов физкултурен салон

 • Клуб „Шампион 2“
  „Колективни спортове“

  Описание: Развитие на физическите качества на учениците. Упражняване на различни двигателни действия и физическо натоварване, съобразено с възрастта. Повишаване на енергетичния капацитет на организма, повишава се физическата работоспособност.
  Брой ученици: 15 ученици от I“б“, I“в“ клас
  Преподавател: Мариета Чолакова
  Ден на провеждане: Петък – 14,30 часа
  Място на провеждане: Стая : Нов физкултурен салон

 • Клуб „Минихандбал 1““
  „Колективни спортове“

  Описание: Развитие на физическите качества на учениците. Упражняване на различни двигателни действия и физическо натоварване, съобразено с възрастта. Повишаване на енергетичния капацитет на организма, повишава се физическата работоспособност.
  Брой ученици: 15 ученици от II клас
  Преподавател: Йордан Димитров
  Ден на провеждане: Вторник и Четвъртък – 15,45 часа
  Място на провеждане: Стар физкултурен салон

 • Клуб „Минихандбал 2“
  „Колективни спортове“

  Описание: Развитие на физическите качества на учениците. Упражняване на различни двигателни действия и физическо натоварване, съобразено с възрастта. Повишаване на енергетичния капацитет на организма, повишава се физическата работоспособност.
  Брой ученици: 15 ученици от III клас
  Преподавател: Йордан Димитров
  Ден на провеждане: Понеделник и Петък– 15,45 часа
  Място на провеждане: Стар физкултурен салон

Изкуство и култура

 • Ателие „Румени черги„Приложни изкуства“

  Описание: Запознаване с многовековни корени по българските земи, отвеждащи ни още в далечното VI-то – V-то хилядолетие преди Христа. Запознаване и развитие на умения за тъкане.
  Брой ученици: 15 ученици от I – IV клас
  Преподавател: Румяна Димитрова
  Ден на провеждане: Сряда 14,00 часа
  Място на провеждане: Кабинет по тъкачество

 • Музикален клуб: „Нота фреш“
  „Сценични и танцови изкуства“

  Описание: Възпитаване на любов си към музиката,изпълнителското майсторство,запознаване с музиката на други народи и култури;да придобият увереност в сценичното поведение, работа с технически средства и микрофон; знания за професионално и последващо развитие в музикалното изкуство; да изпълняват нотни примери и упражнения по солфеж ;да усвоят правилно терминологията в музиката; да поддържат висока мотивация за усвояване и изпълнение на нови песни чрез създаване на приятна творческа атмосфера за работа в екип.
  Брой ученици:18 ученици от IV,V,VII, X лас
  Преподавател: Аспарух Костов
  Ден на провеждане: Вторник 14,30 часа
  Място на провеждане: Музикален кабинет № 309

 • Музикален клуб:“Блок флейта 1
  „Сценични и танцови изкуства“

  Описание: Възпитаване на любов си към музиката,изпълнителското майсторство,запознаване с инструмент – флейта и полагане на основи за развитие на умения за свирене на инструмент – флейта.
  Брой ученици: 6 бр. от II“б“, III“а“, IV“б“ клас
  Преподавател: Христо Чалоков
  Ден на провеждане: сряда 15.00 часа
  Място на провеждане: Музикален кабинет № 309

 • Музикална група „Автентичен фолклор“
  „Сценични и танцови изкуства“

  Описание: Възпитаване на любов си към музиката,изпълнителското майсторство,запознаване с фолклора на българския народ,
  Брой ученици: 10 ученици . от II  клас
  Преподавател: Гергана Пашова
  Ден на провеждане: вторник, 16,00 часа
  Място на провеждане: Музикален кабинет № 309