Национални проекти и програми

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА МОН ПО КОИТО СУ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“  КАНДИДАТСТВА И РАБОТИ:

Национални програми на МОН:

За учебната 2021/2022 година училището кандидатства:

НП “Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

Модул “Подкрепа на целодневното обучение на учениците“/ за прогимназиален етап

Модул “Културните институции като образователна среда“

Модул “Библиотеките като образователна среда“

Модул “Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

НП “Иновации в действие“

Модул 1 – Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

НП “Бизнесът преподава“

Модул 1 – „Бизнесът в училище“

За учебната 2020/2021 година училището работи:

НП “Заедно в грижата за всеки ученик“

 

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио”

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”

Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап”

НП “Квалификация“

НП “Без свободен час“

НП „Отново заедно“

Проекти на МОН:

Проект BG05M2ОP001 -2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“

 

Проект BG05М2ОР001-3.018-001 “Подкрепа за приобщаващо образование“

 

 

Проект BG05М2ОР001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проект „Твоят час“ на МОН