Национални проекти и програми

Проекти на МОН

 • Проект BG05M2ОP001 -2.011-0001
  „Подкрепа за успех“

  Цели на проекта:

  Подпомагане на равния достъп до
  качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез
  дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното
  съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на
  средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

  В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно
  напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им
  включване.

  Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от
  индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане
  на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за
  задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 • Проект BG05M2ОP001-2.012-0001
  “Образование за утрешния ден“

  Цели на проекта:

  въвеждане и поддържането в национален мащаб
  и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма
  цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на
  МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за
  тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните
  институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро
  персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и
  ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на
  самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

 • Проект BG05M2ОP001-2.012-0001
  “Подкрепа за приобщаващо образование“

  Цели на проекта:
  Осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

 • Проект
  „Твоят час“ на МОН

  Цели на проекта:
  Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 • Проект BG05М2ОР001-5.001-0001
  “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Цели на проекта:
  Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
  приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
  образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

  Дейности по проекта изтегляне

Национални програми на МОН:

 • НП
  “Осигуряване на съвременна образователна среда“

  Модул “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

  Модул “Подкрепа на целодневното обучение на учениците“/ за прогимназиален етап

  Модул “Културните институции като образователна среда“

  Модул “Библиотеките като образователна среда“

  Модул “Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

  Цели: Осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образователния процес.Насърчаване на четенето за постигане на интелектуално, емоционално, социално, културно и личностно развитие на ученика.
  Осигуряване на обучение по безопасност на движението по пътищата, чрез осигуряване на външни и вътрешни площадки (подвижни зони) в детските градини и
  училищата с цел намаляване на инциденти с деца и ученици по пътищата

 • НП
  “Заедно в грижата за всеки ученик“

  Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио

  Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”

  Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап”

  Цели: Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ образователен етап.

 • НП
  “Иновации в действие“

  Модул 1 – Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата

  Цели: Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.
  Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на
  иновативните училища

 • НП
  “Квалификация“

  Цели: Повишаване качеството и ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в образователните институции чрез усъвършенстване
  и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти, в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020 г.) и Националната стратегия за учене през целия живот.

 • НП
  “Бизнесът преподава“

  Модул 1 – „Бизнесът в училище“
  Цели:Повишаване качеството на преподаването и формиране на знания и умения в областта на финансовата
  грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите

 • НП
  “Отново заедно“

  Цели: Създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.

 • НП
  “Без свободен час“

  Модул „Без свободен час в училище“
  Цели: Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и
  осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически
  специалисти , водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за
  ЦСОП).