Методическо обединение-Чужди езици

„По-добър от хиляда дни старателно учене е само един добър учител.“, японска поговорка
Обучението по чужд език е динамичен процес през целия живот и ние, учителите от методическо обединение „Чужди езици“ към СУ “Георги Измирлиев“, поставяме основите за него, изграждаме навици и умения у нашите ученици.Основен приоритет е да създадем условия за изграждане на езикови компетентности и стратегии за общуване и така да подготвим нашите ученици да станат достойни граждани на света и конкурентни на пазара на труда.

 

Учителски състав

 • Александър Александров
  Английски език

 • Валентина Тодоранова
  Английски език

 • Виолета Кожухарова
  Английски език и Испански език

 • Даниела Генова
  Английски език

 • Елица Билева
  Английски език

 • Полина Йорданова
  Английски език

 • Румяна Димитрова
  Английски език

 • Светлозара Тинчева
  Английски език

 • Тихомира Кирацова
  Испански език, Информационни технологии

 

Цели и Задачи

 • Разнообразяване на учебно‐възпитателната дейности, мотивиране на учениците за работа в часовете по чужд език чрез използване както на традиционни, така и на иновативни методи на преподаване.
  Усъвършенстване и повишаване на квалификацията на учителите по чужд език.
  Участие на ученици и учители в дейности, свързани с отбелязването на празници и събития.
  Подготовка на учениците ни за успешно представяне на Национално външно оценяване, ДЗИ, състезания и олимпиади по чужд език.
  Участие на ученици и учители в национални и международни проекти- Erasmus Plus и други.
  Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на чуждоезикова компетентност в съответствие с Държавните образователни стандарти и Европейската езикова рамка.

 • Повишаване езиковата и общата култура и културата на общуване на нашите ученици.
  Да предизвикаме интерес у учениците към други култури и народи.
  Изграждаме междукултурни компетентности у учениците и ги подготвяме за общуване с други културни и езикови общности.
  Изграждане умения за самостоятелно развитие на учениците чрез инициативност, творчество, решаване на проблеми, вземане на самостоятелни решения, критично мислене и др.; развиване у учениците умения за работа в екип.
  Учим нашите ученици да използват информация от източници на чужд език, да умеят да подбират достоверни източници.
  Стараем се да създадем условия за изграждане на езикови компетентности на английски и испански език, включващи знания, умения и стратегии за успешно общуване.