Методическо обединение -Обществени науки и гражданско образование

През тази учебна година преподавателите акцентираме върху обучението по профилирана подготовка по история и цивилизации и философски цикъл в XI клас, по география и икономика в XII клас и върху учебното съдържание по гражданско образованиев XII клас съобразно новата учебна програма.

 

Учителски състав

 • Криси Аврамова
  Директор, География и икономика
 • Любомир Стоев
  Гражданско образование, История и цивилизации, Философия
 • Милена Минчева
  История и цивилизации, Философия
 • Санка Аврамова
  География и икономика
 • Явор Генов
  География и икономика, История и цивилизации

 

Цели и Задачи

 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

  Усъвършенстване организацията на учебния процес.

  Поставяне индивидуалните особености на ученика в центъра на учебно-възпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане на личността му.

  Непрекъснато повишаване информираността на учителите.

  Съобразяване на учебната работа с цел успешно представяне на учениците на ДЗИ.

  Запознаване с промените в новия закон за предучилищното и училищно образование и утвърдените стандарти.

  Участие на членовете от обединението в квалификационни дейности.

 • Усвояване минимума знания и умения от учениците по отделните предмети.

  Планиране на урочната работа, чрез съобразяване на придобитите знания и умения на учениците в различните възрастови групи.

  Използване на ефективни методи на преподаване и прилагане на придобитите знания и организиране на открити уроци.

  Активиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено овладяване на учебния материал.

  Чрез обучението да се развиват нагласите на учениците за активно гражданско участие в живота на обществото.

  Успешно прилагане на диференциран и индивидуален подход.