Методическо обединение -математика и информатика

Математиката е една от най-старите науки.Тя представя точно и логично връзките между фигури, числа и отношения между обекти.В съвременното общество тя пряко кореспондира с модерните технологии.
Тази връзка е в основата на работата на учителите от МО математика и информатика. Вплитайки технологиите учителите успяват да разчупят теоретичната рамка и да поставят учениците в позиция на активни участници в учебния процес.

Да ги накарат да мислят творчески, да достигат сами до решения, да бъдат критични и съзидателни.Всичко това се случва благодарение на екипната работа в нашето обединение.

Колегите по информатика и информационни технологии подпомагат работата на всички учители, за да осъществим единство в целите и постигнатите резултати.

 

Учителски състав

 • Валентина Дамянова
  Математика,Физика и астрономия
 • инж.Десислава Костадинова
  Ръководител на направление „ИКТ“, Информатика и Информационни технологии
 • Елена Хинкова
  Математика, Информационни технологии
 • инж.Йорданка Симеонова
  Зам. директор по учебната дейност, Информационни технологии
 • Кремена Петърчева
  Информатика и Информационни технологии, Компютърно моделиране
 • инж.Кремена Янкова
  Информационни технологи,Технологии и предприемачество
 • Надка Долнооряхова
  Математика
 • Полина Илиева
  Математика
 • Росица Христова-Иванова
  Математика
 • инж.Светла Алексиева
  Информационни технологии
 • Тихомира Кирацова
  Информационни технологии, Испански език
 • Цветелина Николова
  Информационни технологии, компютърно моделиране

 

Цели и Задачи

 • Повишаване качеството на знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене.

  Поставяне индивидуалността на детето в центъра на учебно-възпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика.

  Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност.

  Усъвършенстване на организацията на учебния процес и методиката на преподаване, включително в условията на електронно обучение.

  Използване на интерактивни методи и похвати в обучението: електронни платформи, разработени дидактически материали.
  Усвояване на минимум знания и умения по всички учебни предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му развитие и задължителните компетентности.

 • Приоритетно оценяване на уменията и компетенциите на учениците, формирани в процеса на обучение.

  Осигуряване на оптимално разгръщане на потенциала на всеки ученик според неговите възможности чрез индивидуална работа.

  Планиране на урочната работа, чрез съобразяване на обема от знания с възрастовите особености на учениците.

  Оказване на методическа помощ на учителите с малък педагогически стаж.

  Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез използване на разнообразни ефективни методи на усвояване и затвърждаване на учебния материал.

  Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, насърчаване за овладяване на интелектуални умения, стимулиращи активното му поведение.

  Координиране обмяната на добри практики между учителите