Методическо обединение на учителите от начален етап

„Да се научим да знаем, да се научим да правим,да се научим да бъдем,  да живеем заедно!”

Фокус на обучението ни в начален етап е да осигурим трайни знания и навици, стабилност в умението за учене в среда, развиваща креативността и зачитаща уникалните характеристики на всяко дете.

Ученето чрез преживяване и работата по проекти са нашият начин да подкрепим развитието на учениците. В ядрото на методиката ни е заложено и иновативното обучение, базирано на проекти (Project-Based Learning). То позволява на  учениците  да разширяват познанията си по различни теми, както и да развиват креативността и въображението си.

Работата с други деца в екип изгражда отношения на взаимно уважение и толерантност. В нейната основа е заложено ученето чрез преживяване, а целта му е да развие способностите за разрешаване на проблеми и вземане на решения, които са едни от най-важните умения на 21. век.

Приятелската и екологична среда, която осигурява училището ни, насърчава учениците да опознават света, който ги заобикаля, като ги подтиква да задават въпроси, както и да осмислят активностите в ежедневието си.  Холистичният подход, използван от нашите учители, поставя детето в центъра на учебния процес.

Многообразието от уникални личности в клас позволява по-голямо разнообразие от идеи и преживявания. В същото време уважаваме индивидуалните характеристики на всяко дете, неговите усилия и способности, както и присъщия му начин на учене. По този начин подпомагаме учениците си в усвояването на знания, формиране на умения за учене, натрупване и споделяне на опит, стимулираме генерирането на идеи.

Работата с книга под различни форми е ежедневие и важна част от училищния живот.

Друг приоритет в първите години на обучението на децата е развитието на логическото и математическо мислене, креативността и развитието на творческите идеи.  Отделяме специално внимание на физическата активност , тъй като тя дава основа за изграждане на здравословен начин на живот от ранна възраст. С различните игрови дейности се развиват постоянство, дисциплина, умение за работа в екип и стремеж към постигане на определена цел. Грижим се учениците ни да растат в добре защитена и спокойна среда.

Учители начален етап

 • Блажо Блажев
  Учител начален етап
 • Валентина Стоева
  Учител начален етап
 • Венцислав Величков
  Учител начален етап
 • Ива Куцарова
  Учител начален етап
 • Йоана Момъкова
  Учител начален етап
 • Йоланда Иванова
  Зам.-директор по учебната дейност/Учител начален етап
 • Кремена Енчева
  Учител начален етап
 • Лидия Блажева
  Учител начален етап
 • Мария Николова
  Учител начален етап
 • Мая Иванова
  Учител начален етап
 • Милена Иванова
  Учител начален етап
 • Полина Русева
  Учител начален етап
 • Светла Стоянова
  Учител начален етап
 • Светлана Тончева
  Учител начален етап
 • Славка Стефанова
  Учител начален етап

 

Целодневна организация на учебния ден

 • Ваня Радева
  Учител ЦДОУД
 • Виолина Йорданова
  Учител ЦДОУД
 • Гергана Генова
  Учител ЦДОУД
 • Даниела Чакърова
  Учител ЦДОУД
 • Даниела Велчева
  Учител ЦДОУД
 • Десислава Борисова
  Учител ЦДОУД
 • Десислава Томова
  Учител ЦДОУД
 • Евгени Иванов
  Учител ЦДОУД
 • Звезделина Ковачева
  Учител ЦДОУД
 • Илияна Стефанова
  Учител ЦДОУД
 • Мария Ангелова
  Учител ЦДОУД
 • Наталия Тодорова-Геранлиева
  Учител ЦДОУД
 • Николинка Караиванова-Атанасова
  Учител ЦДОУД
 • Силвия Стойнева
  Учител ЦДОУД
 • Стела Янкова
  Учител ЦДОУД
 • Таня Белинова
  Учител ЦДОУД
 • Юлия Радева
  Учител ЦДОУД
 • Яна Ченкова
  Учител ЦДОУД

 

Цели и Задачи

 • Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене.

  Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебно-възпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика.

  Оптимизиране на обучението и пови-шаване на неговата ефективност.

  Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на преподаване.

  Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

  Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата приложимост.

  Формиране на нагласа и умения за работа в група.

  Използване на иновативни методи на обучение.

 • Усвояване на минимум от знания и умения по всички учебни предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие.Приоритетно оценяване на уменията и компетентностите на учениците, формирани в процеса на обучение.

  Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците

  Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания с възрастовите особености на учениците и намаляване на академичната претовареност на учебното съдържание.

  Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, насърчаването му за овладяване и практикуване на интелектуалните умения, стимулиращи активното му комуникативно поведение.