Начален етап

При нас за първи път притеснението и вълнението ръка за ръка прекрачват прага на класната стая. Споделяме незабравими мигове по пътя на знанието: учим се да четем и пишем, изчисляваме от 0 до над милион, научаваме за родния си край, музиката, културата и изкуството. Получаваме началните си знания по компютърна грамотност. Спортуваме в големите салони и игрища, плуваме в училищния басейн. Развиваме своята креативност в часовете по Технологии и предприемачество.

Учим се да приемаме отговорностите си като проява на воля и упоритост, а трудолюбието е най-верният ни другар.
Успяваме да умножаваме успехите на нашето училище – печелим награди и медали от състезания и олимпиади на регионално и национално ниво. Традиционно успехът от Националното външно оценяване в 4. клас е отличен.
Пазим българските традиции и обичаи – с разнообразни инициативи отбелязваме всеки официален и битов празник, както и празника на училището.

Ходим на екскурзии и зелени училища, работим по много проекти. Участваме в благотворителни акции и базари.
Ние сме сплотен и висококвалифициран екип, който лесно преодолява трудностите и води работата до отлични резултати. Пред нас има още много върхове, които ще покорим с нашите любознателни възпитаници.

Учители начален етап

 • Блажо Блажев
  Учител начален етап
 • Валентина Стоева
  Учител начален етап
 • Ваня Радева
  Учител начален етап
 • Венцислав Величков
  Учител начален етап
 • Ива Куцарова
  Учител начален етап
 • Йоланда Иванова
  Учител начален етап
 • Кремена Енчева
  Учител начален етап
 • Лидия Блажева
  Учител начален етап
 • Мария Николова
  Учител начален етап
 • Мая Иванова
  Учител начален етап
 • Милена Иванова
  Учител начален етап
 • Петя Минкова
  Зам. директор по учебната дейност, учител начален етап
 • Полина Русева
  Учител начален етап
 • Светла Стоянова
  Учител начален етап
 • Светлана Тончева
  Учител начален етап
 • Славка Стефанова
  Учител начален етап

 

Целодневна организация на учебния ден

 • Виолина Йорданова
  Учител ЦДОУД
 • Даниела Чакърова
  Учител ЦДОУД
 • Десислава Борисова
  Учител ЦДОУД
 • Евгени Иванов
  Учител ЦДОУД
 • Звезделина Ковачева
  Учител ЦДОУД
 • Илияна Стефанова
  Учител ЦДОУД
 • Марийка Парашкевова
  Учител ЦДОУД
 • Мария Ангелова
  Учител ЦДОУД
 • Наталия Тодорова-Геранлиева
  Учител ЦДОУД
 • Николинка Караиванова-Атанасова
  Учител ЦДОУД
 • Ралица Бабакова
  Учител ЦДОУД
 • Силвия Стойнева
  Учител ЦДОУД
 • Юлия Радева
  Учител ЦДОУД
 • Яна Ченкова
  Учител ЦДОУД

 

Цели и Задачи

 • Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене.

  Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебно-възпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика.

  Оптимизиране на обучението и пови-шаване на неговата ефективност.

  Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на преподаване.

  Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

  Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата приложимост.

  Формиране на нагласа и умения за работа в група.

  Използване на иновативни методи на обучение.

 • Усвояване на минимум от знания и умения по всички учебни предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие.

  Приоритетно оценяване на уменията и компетентностите на учениците, формирани в процеса на обучение.

  Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците

  Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания с възрастовите особености на учениците и намаляване на академичната претовареност на учебното съдържание.

  Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, насърчаването му за овладяване и практикуване на интелектуалните умения, стимулиращи активното му комуникативно поведение.