Методическо обединение-Природни науки

Екипът от учители по природни науки се стреми да формира новаторски мислещи, знаещи, можещи, инициативни и мобилни млади хора, да подкрепя устрема им към науката и реализацията в области, свързани с биологията, химията и физиката, отговаряйки адекватно на съвременните изисквания на обществото.

 

Учителски състав

  • Валентина Дамянова
   Физика и астрономия,Математика
 • Галина Дъргънова
  Физика и астрономия, Информационни технологии
 • Галина Иванова
  Главен учител, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
 • Галина Кънчева
  Химия и опазване на околната среда
 • Диляна Грозева
  Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

 

Цели и Задачи

 • Формиране и развиване на умения и изграждане на стратегия и желания за ефективно учене

  Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност в контекста на новия образователен модел

  Формиране на уменията за търсене на реална връзка на знанията спрактическата им приложимост

  Поставяне индивидуалните особености на ученика в центъра на учебно-възпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане на личността му

  Непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на организацията на учебния процеси методиката на преподаване чрез използване
  на съвременни методи и средства

  Повишаване информираността и квалификацията на учителите

  Планиране на урочната работа чрез съобразяване на придобитите знания с възрастта на учениците.

 • Намиране на нови подходи, нови методи, които да направят по- привлекателни часовете по съответните учебни дисциплини.

  Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците.

  Съобразяване на учебната работа с новите изисквания при кандидатстване след 7 клас с цел успешно представяне на учениците.

  Търсене на ефективна технология за възпитателна работа чрез утвърждаване на нов модел за възпитание.

  Участие в квалификационни курсове.

  Организиране на вътрешно-квалификационна дейност.

  Планиране, организация и провеждане на квалификационно-методическа дейност на училищно ниво

  Усвояване на минимума от знания и умения от учениците по отделните предмети

  Използване на ефективни и интерактивни методи при усвояване на знания от учениците.