Направления в работата

ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА

При затруднения в адаптацията към новата учебна среда ;

При обучителни затруднения и поведенчески проблеми;

При професионално ориентиране и консултиране.

 

КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ

В случаи на междуличностни конфликти / отдръпване от другите –стеснителност, боязливост; конфликти с възрастните; конфликти с връстници; семейни проблеми/;

При проблеми, свързани с вземане на решения, изясняване на алтернативи, ниска самооценка,училищен неуспех, страхове и фобии…;

При недостиг на информация за себе си или обкръжението – изясняване на силните страни на личността, разширяване на целите /въз основа на резултати от диагностични изследвания и наблюдения/;

Консултиране при остри кризи и психотравмени състояния;

По въпроси на професионалното ориентиране и подготовка за бъдеща кариера.

КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ


По въпроси на взаимоотношенията с техните деца;

При нарушения от страна на ученик на Правилника за дейността на училището.

 

 

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

При конфликти, породени от взаимодействията между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

ГРУПОВА РАБОТА

В часовете на класа – при предварителна заявка и съгласуване на темата;

Обучава ученици за работа по подхода “връстници обучават връстници”;

Подпомага дейността на Ученическия съвет;

Корекционни групи – при необходимост от работа с ученици, проявяващи асоциално поведение.