За учителите

Бланки на документи

Заявка от класен ръководител

Доклад на инцидент на свидетел

Противодействие на тормоза

План за дейността на училищния координационен съвет при СУ „Георги Измирлиев“за учебната 2022/2023г

План за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

ПСИХИЧНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС

В началния училищен период все още е актуална потребността от игра и свързаните с нея мускулни движения. Затова децата проявяват естествена и спонтанна двигателна активност, с която учителят трябва да се съобразява.
Изграждането на мотивационни структури е в пряка зависимост от положителните или отрицателни подкрепления, които ученикът получава за резултатите от своята дейност.
Учениците от първи клас не могат да назоват любими предмети. Това става възможно едва във втори клас.
Познавателният интерес на учениците се развива от интерес към самите факти, които се изучават (първи и втори клас).
Общуването е съществен фактор за формиране на личността на ученика. Потребността от общуване е сравнително силна и се удовлетворява преди всичко във водещата дейност. В този процес за детето главен безспорен авторитет е учителят. В началните етапи на общуването с връстниците отсъстват нравствени оценки, те се формират чрез оценката на учителя.

Виж още