Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109, ал. 4);
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на Средно училище “Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

 

Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на Средно училище“ Георги Измирлиев“ извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

1. продължителността на обучението;

2. вида на училището, в което е проведено обучението;

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите

 

5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката
6. Начини на заявяване на услугата. Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището
7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път Услугата не се предоставя по електронен път

 

8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочно

 

9. Такси или цени Не се дължат
10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието – Велико Търново

Министерство на образованието е науката

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. info-300216@edu.mon.bg
13. Начини на получаване на резултата от услугата Лично/от родителя/настойника на ученика/ чрез упълномощено лице