Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на Средно училище „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Средно  училище

„Георги Измирлиев“

гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ № 17

e-mail: info-300216@edu.mon.bg

факс: 0618/60264

Директор

Тел: 0618/60264

GSM 0888705558

Заместник-директори по учебната дейност

Тел: 0618/60628

GSM 0876443254

Канцелария

Тел: 0618/60266

GSM 0876454075

от 8,00 до 16.30 часа

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

 

Подаване на заявление в Средно училище „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

– Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

– Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

– След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

 

6. Начини на заявяване на услугата. Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник
7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път Услугата не се предоставя по електронен път
8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочно
9. Такси или цени Не се дължат
10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието – Велико Търново за детски градини, училища и професионалните колежи

Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи

Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за професионално обучение

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на Административнопроцесуалниякодекс пред съответния административен съд.

 

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. info-300216@edu.mon.bg
13. Начини на получаване на резултата от услугата Готовите дубликати  се получават на място в Средно училище „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица  лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.