Свободни работни места

 

                                                                  О Б Я В А

Ръководството на СУ ”Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица обявява свободни учителски места за учебната 2022/2023 г., както следва:

 1. Учител по английски език -1 щат- по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността

 • Висше образование със специалност „Aнглийска филология“ с професионална квалификация- учител

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление до директора на училището;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
 • CV- европейски формат
 1. Учител по музика в начален етап -1 щат- по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ
 • Висше образование със специалност „Музикална педагогика“ с професионална квалификация- учител

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление до директора на училището;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
 • CV- европейски формат
 1. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни техологии“1 щат- по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ
 • Висше образование със специалност от професионално направление „Информатика и компютърни науки“, специалност „Математика и информатика“ по професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ с професионална квалификация – учител.

 

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление до директора на училището;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
 • CV- европейски формат
 1. Учител на целодневна организация на учебния ден в начален етап -3 щата – по чл.68, ал.1, т.3 от КТ във връзка с чл.70 ал.1 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността

 • Висше образование със специалност „Начална училищна педагогика“
 • Професионална квалификация – учител

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление до директора на училището;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност- копие.
 • CV- европейски формат

Срок за подаване на документите: 04.07.2022г. до 08.07.2022 г. вкл. от 9.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на училището.

Документите се подават лично или на email: director@sugizmirliev.eu

Кандидатите с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват,  ще бъдат допускани до събеседване по график, оповестен на сайта на СУ „Георги Измирлиев“. Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графика за провеждане на събеседването, както и имената на избрания кандидат се изнасят в сайта на училището.

При назначаване на работа представя трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство по чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО и оригиналните документи за сверяване.

Телефон за контакти:  0618 60266

 

Криси Аврамова,

Директор на СУ ”Георги Измирлиев”

гр. Горна Оряховица