Свободни работни места

 

ОБЯВА

за свободно място за касиер в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица

Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график

за

събеседване

Събеседване по график изнесен в сайта на училището Изнасяне на резултатите в сайта на училището
1 Касиер 03.04.2023г.-

05.04.2023  г.

05.04.2023 г. 06.04.2023г. 07.04.2023г.

1. Касиер -1 щат- по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ Изисквания за заемане на длъжността-

•         Висше/средно икономическо образование.

•         Опит в работата в счетоводството е предимство.

•         Компютърна грамотност- работа с програмни продукти и специализиран софтуер.

Необходими документи при кандидатстване:

•         заявление до директора на училището;

•         документ за придобито образование, специалност – копие.

•         документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца / представят се при сключване на трудов договор/.

Срок за подаване на документите: 03.04.2023г. до 05.04.2023 г. вкл. от 9.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на училището. Документите се подават лично или на email: director@sugizmirliev.eu

До събеседване се допускат: само кандидати с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват.

Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графика за провеждане на събеседването, както и имената на избрания кандидат се изнасят в сайта на училището.

При назначаване на работа представя трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство по чл.215 ал.1 т.З от ЗПУО и оригиналните документи за  сверяване

 

Телефон за контакти: 0618 60266

График за провеждане на събеседване  на 06.04.2023 г. от 14.00 ч. в дирекцията  на  СУ „Георги Измирлиев“ за позицията  „касиер“

 

 

 

Трите имена на кандидата

Начален час
1 Теодора Михайлова Хараламбиева 9:00
2 Велислава Костадинова Дончева – Николаева 9:10
3 Деница Георгиева Чолакова 9:20
4 Цветомира Георгиева Алексиева 9:30
5 Мая Маринова Пущиева 9:40
6 Петя Симеонова Иванова 9:50
7 Снежина Георгиева Георгиева- Димитрова 10:00
8 Полина Стефанова Василева 10:10
9 Даниела Горчева Бакалова 10:20
10 Виржиния Димитрова Сърнова 10:30
11 Мария Павлова Таскова 10:40
12 Елена Николова Георгиева 10:50
13 Мирела Маринова Мусева 11:00
14 Петя Борисова Хаджидосева 11:10
15 Светлана Величкова Александрова 11:20
16 Елена Валентинова Милева 11:30
17 Ваня Кръстева Мицова 11:40
18 Даниела Николова Стефанова 11:50
19 Валя Благоева Андонова 12:00
20 Надя Веселинова Кацанска 12:10
21 Станислава Пламенова Иванова 12:20
22 Вероника Стефанова Манолова 12:30

Всеки кандидат да бъде в сградата на СУ „Георги Измирлиев“ не по-рано от 10 минути преди часа за събеседване.

 

Резултат от проведеното събеседване на 06.04.2023г.

За позиция  „Касиер“  – Ваня Кръстева Мицова

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството