За нас

В далечната 1859 година в Горна Оряховица отваря врати първото класно училище. Негов наследник е СУ „Георги Измирлиев“, чиято просторна сграда е разтворила врати за своите възпитаници. Випуск след випуск училището изгражда традиции и собствен облик, печели авторитет и популярност.
Утвърждаване на СУ „Георги Измирлиев“ като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците общочовешки и национални добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от 62490_1465828689878_1358355142_31277449_2168901_nвисоко отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мисле­не за утвърждаване на младия човек като граж­данин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифи­цирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към граж­данските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

61204_1451434970044_1358355142_31248061_1670973_nИздигане и утвърждаване престижа на училището; Повишаване качеството на образователно-възпитателната работа; Повишаване квалификацията на учителите; Формирането на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; Изграждане на образовани личности с възможности за реали­зация са част от нашите цели.