ОБЯВА


                  за избор на „Главен учител”в Прогимназиален етап и на „Главен учител” в Гимназиален етап в СОУ “Георги Измирлиев”

Днес, 27.06.2016 г., на основание решение №1 по т.5/27.06.2016г. от заседание на ПС на училището гласувано с протокол №14 от 27.062016г. обявявам процедура за избор чрез събеседване за заемане на свободната щатна длъжност „Главен учител” в Прогимназиален етап и на „Главен учител” в Гимназиален етап в СОУ “Георги Измирлиев”.

 Условия, на които кандидатите трябва да отговарят за  участие в процедурата по избора:
– Изискванията залегнали в Чл. 26а и 26б от ПДУ и длъжностната характеристика за заемане на длъжността „Главен учител” в СОУ “Георги Измирлиев”.
– Утвърдените от директора на училището критерии за подбор на училищно ниво за заемане на длъжността „Главен учител” в СОУ “Георги Измирлиев”.
– Кандидатите представят своята кандидатура окомплектована със следните документи:
– Заявление до директора на училището – свободен текст.

– Програма за работата на главния учител за срок от 1 година
– Актуално – CV европейски формат.
– Мотивационно писмо в съответствие с критериите.
– Документи удостоверяващи съответствието на кандидатурата с условията на утвърдените за заемане на длъжността критерии.
– Срок за представяне на документите  и резултати от процедурата в канцеларията на училището съгласно обявените условия в процедурата за  обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен учител” , съгласно чл.147 ал.1 т.1от ППЗНП ,  във връзка с чл.129б от ППЗНП и във връзка с Кариерното развитие на педагогическия персонал (ПМС  № 254 от 26.10. 2009 г.) и чл.26а и 26б от ПДУ актуализиран и приет на заседание на ПС на 27.06.2016 година.

„Процедурата за  обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен учител” е неразделна част на настоящата обява.
– За допълнителна информация и справки в канцеларията на училището.

Криси Аврамовa,

Директор на СОУ”Георги Измирлиев”

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧИЛИЩНО НИВО ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ” В СОУ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ”

ПРОЦЕДУРА

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ