ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ X И XІ КЛАС

 Уважаеми родители, във връзка с провеждане на държавните зрелостни изпити през м.май 2017 г., Ви уведомяваме, че съгласно чл.29 от Наредба № 3 за организацията и превеждането на държавните зрелостни изпити ИМАТЕ ПРАВО да присъствате като наблюдатели до 3 представители на родителите в училището, където се провежда държавния зрелостен изпит.

Нямат право да бъдат наблюдатели:

1.родители на зрелостници;

2.лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3.лица със завършено висше образование по специалност от професионалното направление, съответстващо на учебния предмет;

Липсата на изброените обстоятелства се удостоверява с декларация по образец.

Представители на родителите имат следните права:

1.да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на ДЗИ;

2.да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при представяне на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;

3.да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;

4.да присъстват при осъществяване на видеонаблюдението;

5.да наблюдават работата на квесторите по коридорите;

6.да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на ДЗИ и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и на изпитните комплекти и помощни материали на неявилите се зрелостници;

7.да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на ДЗИ до директора на училището или до началника на РУО гр.Велико Търново;

Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИМАТЕ ПРАВО ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПРИСЪТВАТЕ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ДЗИ  В   СРОК ДО 18 АПРИЛ 2017 Г.