Ученически съвет

Състав

 1. Николета Ганадолска – председател
 2. Мирела Радева – заместник-председател
 3. Мартин Янакиев – заместник-председател
 4. Диляна Мечева – секретар
 5. Пламена Енчева – секретар

                     

ПЛАН

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

към  СУ „Георги Измирлиев“ – гр. Горна Оряховица

За учебната 2017/2018 г.

 

През учебната 2017/2018г. в  СУ  „Георги Измирлиев“ възобновихме дейността на Училищния Ученически Съвет. Ученици и учители, намираме съществуването и работата  му за изключително ценно и необходимо по отношение на успеваемостта, реда , дисциплината и опазване на  МТБ в училище. Работата на УУС се ръководи от училищен психолог.

 Цел: Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на СУ и Педагогическия съвет. В този смисъл основната цел на УС е да осъществява комуникация мужду учениците от една страна и горепосочените институции от друга.

Основните задачи,  които си поставя са:

 • Да съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците;
 • Да организира вътрешните и извънкласните училищни занимания, състезания, конкурси и др.;
 • Да стимулира ангажираността на учениците в общоучилищния живот;

Да съдейства за изграждането на активна позиция към решаване на всички проблеми, възникнали  в процеса на работа на общността;

Да поддържа активно участие в дейности, насочени към личностното развитие и поемане на отговорност.

Ето защо, тази учебна годинаа приодължаваме с още по-голямо усърдие, приемайки статут на УУС

 

Статут на УУС в СУ „ Георги Измирлиев“

 І. Въведение

Ние, представителите на класовете, членове на Ученическия Съвет на СУ “Георги Измирлиев“ – гр. |Горна Оряховица в стремежа си да изразим волята на учениците, като обявяваме верността към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална училищна среда, съобразена с всички законови уредби по Закона за Предучилищното и Училищно образование, Правилника на училището и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи, за което приемаме този УСТАВ и ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, / наричан за по-кратко УСТАВ/ на УЧЕНИЧЕСКИЯ  СЪВЕТ /УС/ при СУ „ Георги Измирлиев“ – гр. Горна Оряховица.

 

                                             ІІ.ЦЕЛИ       

 •  Да обединява и представлява учениците в училище;
 • Да дава гласност на възникналите проблеми;
 • Да защитава правата и интересите им;
 • Да стимулира активността в училищния живот;
 • Да съдейства за изграждане на активна гражданска позиция и отговорност у учениците;
 • Да участва активно във всички мероприятия на училището.

                                      ІІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл.1 Право на членство:

т.1. има всеки ученик, избран за представител на класа си по демократичен начин

т.2. има всеки ученик, чиито действия не противоречат на този Устав

Чл.2 Приемане на членове в УС, става съгласно чл.1. от този параграф и при следните условия:

ал.1.Абсолютно съгласие от страна на кандидата за членство в УС.

ал.2. Изборите  във всеки  клас се провеждат по демократичен начин в присъствието на класния ръководител, който:

т.1. предварително да запознае класа с основните принципи на УС, описани във Въведението.

т.2. да осигури възможността на всеки желаещ да участва в изборите като кандидат по негово собствено желание.

т.3. да даде възможност на класа да гласува тайно или явно.

т.4. да опредили за представител на класа, този за когото са гласували най-много ученициот неговия клас.

т.5. да проведе избори, съгласно точки 1, 2, 3, и 4 от тази алинея за втори представител на класа в УС, ако класът го желае.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Права:

 1. Да бъдат посредници при възникнали конфликти между съучениците им, ученици и учители.
 2. Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред.
 3. Да изразяват позиция по всички въпроси, касаещи училищния живот.
 4. Да защитават интересите на учениците пред Ръководството.
 5. Да представят становища на  УУС  пред  Ръководството.

Задължения:

 1. Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи ученическия живот.
 2. Да представят обективни и аргументирани становища, дори и ако са в противоречие с личното им мнение.
 3. Да представят точно и навреме актуална информация за живота в класа и в училище.
 4. Да търсят и инициират срещи с учители, Ръководство и училищен психолог при всички възникнали проблеми в училищната общност.
 5. Да провеждат ежемесечни или извънредни срещи, относно обсъждане и решаване на наболели и актуални теми в училище.
 6. Да изработват позиция и план за действие при разрешаването им.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 •  С класните ръководители;
 • С Ръководство и училищен психолог;
 • С родителската общност;
 • С УУС на други училища.

VІ. ФИНАНСИРАНЕ

 Финансовата дейност на УУС се подпомата от училищното Ръководство, благотворителна дейност, спонсори и други благородни инициативи на учениците в СУ.

VІІ. ДЕЙНОСТИ

 1.  Изготвя календара на предстоящите събития за учебната 2017/2018г.
 2. Организира дискусии по теми, предложени от ученици;
 3. Организира консултации от и за ученици;
 4. Провежда анкети по актуални теми и изготвя презентации;
 5. Изготвя графици и осъществява дежурства в СУ, с цел опазване на МТБ, реда и дисциплината;
 6. Осъществява съвместна дейноист с местния Ученически Парламент;
 7. Обменя опит с други УУС.

Декември

 • Коледен базар
 • Коледен бал ( от 8 – 12 клас )
 • Шоу ,,Коледни звездички” – четене на лични коледни стихове, състезание по пеене, най – хубав коледен скеч

 Януари

 • Ден на прегръдката ( 20.02.2017 г. )

Февруари

 • Ден на влюбените
 • Ден на розовата тениска ( 22.02.2017 г. )

 Март

 • Баба Марта ще поведе дунавско хоро
 • 2 – ри март пиеса ,,Бунтовният април”
 • 27 – ми март – ден на театъра ( пиеси )

Април

 • Търсене на Великденски вкусотии

Май

 • Благотворителност – Седмица за събиране на капачки
 • 12 – ти май – Ден на медицинската сестра – Как да окажем първа помощ на пострадал човек

Юни

 • Шоу на талантите